Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Ονόματα προσληφθέντων στο Δήμο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Έ χ ο ν τ α ς υ π ο ψ η :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 1ιοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων ημάρχου (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-
2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύχος
Α΄) «Κώδικας Κατάστασης 1ημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις της περίπτωση ιθ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής επιλογής προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης».
4. Τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2017 (αριθμ. πρωτ. 4747/23.01.2017) του
Ο.Α.Ε.Δ. «Σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανάεργων του Ο.Α.Ε.1.
για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης
του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας (επιβλέποντες
φορείς) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 24.251
θέσεις πλήρους απασχόλησης».
5. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 72/30.03.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων, του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Θέσεις του
Τομέα Πρόνοιας και Παιδείας στη 1ημόσια Πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕ1».
6. Τα Συστατικά Σημειώματα του Ο.Α.Ε.Δ. που προσκομίστηκαν από τους
επιλεγέντες.
7. Τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιλεγέντες στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Προσλαμβάνουμε στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014 – 2020» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το
Ελληνικό Δημόσιο», τους κάτωθι επιλεγέντες :Το μισθολογικό κόστος καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των επιλεγέντων
θα καλυφθούν από τον Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με την τη Δημόσια Πρόσκληση Νο
1/2017 (αριθμ. πρωτ. 4747/23.01.2017) του Ο.Α.Ε.Δ. «Σε εγγεγραμμένους
ανέργους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.1. για υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης
ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας (επιβλέποντες φορείς)
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 24.251 θέσεις
πλήρους απασχόλησης».
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.