Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου ΛίμνηςΗ Σχολ. Επιτροπή προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα
διενεργήσει η τριμελής επιτροπή που ορίστηκε με την Α.Δ.΢. 15/2017
ήτοι:1)Παλάντζας Ιωάννης, Διευθυντής ΓΕΛ Λίμνης 2) ΢Σκομπρής Νικόλαος
Πρόεδρος ΢Σχολ.Επιτροπής 3) Κουνουβέλη Ελένη Πρόεδρος ΢υλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λίμνης, σε συνάρτηση με α)την τιμή της προσφοράς β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου γ) την
πολυτεκνική ιδιότητα.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α,β,γ, γίνεται ως εξής:
Ι Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζετε επί δύο.
ΙΙ Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου
υπολογίζεται ένα (1) μόριο. Σο σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8).
ΙΙΙ Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (5) μόρια.

Β. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Σκοπος και χρόνος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Γενικού Λυκείου Λίμνης
στις 12/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 .
΢Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός επαναλαμβάνεται με
την ίδια διαδικασία στις 02/06/2017 ημέρα Παρασκευή.
΢Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται
απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες
προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την
απόφαση αυτή. ΢ε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας
ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού
περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να
είναι δυσμενέστεροι των προβλεπόμενων όρων της προκήρυξης. Σο ποσό της
ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της
Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε
εργασιακή σχέση.
β) ΢Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή
Ιδιωτικού ΢Σχολείου


3. Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα
τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή
φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) Ευρώ)
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από
την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν
απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή
κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
η) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά
την κατακύρωση του Διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο
κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να
καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχη εγγυητική καλής εκτέλεσης που
να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος. Η εγγυητική
επιστολή παρακρατείται καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας
ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της ΢χολικής
Επιτροπής.
θ) Τπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος
εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν
απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ι)πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα
γονέα μονογονεϊκής οικογένειας .
ια) Πιστοποιητικό του ΕΥΕΣ.
Σα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην αρμόδια για τη
διενέργεια επιτροπή μέσω του Διευθυντή του ΢χολείου και θα
πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο της ΢χολικής Επιτροπής έως και τις
13:00 της 12/5/2017.
4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη , αρχίζει από την 1η Ιουλίου και
λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου χρόνου.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.