Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Χαστούκι και υποχρεωτική πειθαρχική δίωξη για Καντζούρα, Αρβανίτη, Τάρλα, και Μουργιά από την ΑποκεντρωμένηΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την αριθ. 20/2018 2018 (ΑΔΑ: ΩΦΓ6ΩΛ5-0Β1) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάρθηκε στις 12/2/2018 από τους κκ. Καντζούρα, Π. Αρβανίτη, Κ.Τάρλα, και Ι.Μουργιά αφορούσε απόρριψη υποχρεωτική δαπάνης της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας για αγορά πυροσβεστικών κρουνών. Οι παραπάνω αποφάσισαν παρανόμως να διατεθεί το μεγαλύτερο ποσό της δαπάνης για ψηφοθηρικές προσλήψεις πυροφυλάκων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης οι τέσσερις διώκονται υποχρεωτικά για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Η αρνηση σύμπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και
Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και της εν
γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο
διώκεται υποχρεωτικώς και τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις.»Οι λόγοι απορριψης της απόφασης

Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 1 περ.1ζ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄
114), υποχρεωτικές δαπάνες είναι… ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο
δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των
σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι
δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.

-Επειδή κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 160 του 3463/2006 : Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος
προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει
ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για
την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:...». α) Των υποχρεωτικών
δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ν. 3463/06

- Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στο β.δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114, διόρθ. ΦΕΚ 145 και 197) ορίζει, στο άρθρο 7 παρ. 2, ότι: Τα
προσδιοριζόμενα από τον προϋπολογισμού σε καθένα από τα άρθρα ποσά δεν επιτρέπεται να
χρησιμεύσουν σε άλλα άρθρα και με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται η δημοσιονομική αρχή της ειδικότητας
των πιστώσεων, σύμφωνα με την οποία η πίστωση που εγγράφεται σε κάθε κωδικό αριθμό εξόδων του
προϋπολογισμού διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών εκείνων που
κατονομάζονται και περιγράφονται στον κωδικό αυτό αριθμό ( σχετικά και άρθρα 5 και 15 του ν.
2362/1995 και 3 και 9 του ν.δ/τος 496/1994)
-Επειδή κατά τα προβλεπόμενα του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) » ορίζει στο άρθρο 86 στις
περιπτώσεις του παρόντος Β.Δ. προβλέπεται η διάθεσις εσόδων εκ φόρων, τελών, δικαιωμάτων ή
εισφορών προς εκτέλεσιν έργων ή δι' άλλους ειδικούς σκοπούς υποχρεούνται οι εκτελούντες την ταμιακήνυπηρεσίαν των δήμων και κοινοτήτων όπως καταθέτουν εις το ταμείον παρακαταθηκών και δανείων τα
ανωτέρω έσοδα, τα οποία αναλαμβάνουν δια την εξόφλησιν χρηματικών ενταλμάτων εκδοθέντων προς
πληρωμήν δαπάνης εις εκτέλεσιν έργου ή του ειδικού σκοπού. 2. Οι παραβαίνοντες τα ανωτέρω ταμίαι
διώκονται πειθαρχικώς και ποινικώς επί παραβάσει καθήκοντος, καταλογίζεται δε εις βάρος των, δι αποφάσεως του νομάρχου, πάσα δι' οιανδήποτε άλλην αίτιαν γενομένη ανάληψις χρημάτων εκ του εσόδου
τούτου. 3. Τας αυτάς ευθύνας υπέχουν δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων ή πρόεδρος συνδέσεων
κοινοτήτων και οι υπεύθυνοι του δήμου, κοινότητος ή συνδέσμου υπάλληλοι, οίτινες δια πράξεων ή
διαταγών των ήθελον μεταβάλλει τον σκοπόν της διαθέσεως των ως άνω εσόδων.


-Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3013 /02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές
διατάξεις» ορίζεται ότι : Οποιαδήποτε χορήγηση πίστωσης προς τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συνάπτεται με μέτρα πολιτικής προστασίας δεν
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάθεσης για άλλο έργο ή σκοπό, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού τους.


- Επειδή στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού κατά το άρθρο 75 Ν. 3463/06 περιλαμβάνεται ο τομέας της
Πολιτικής Προστασίας,

-Επειδή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α'): «3.Για
τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η
άρνηση σύμπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και
Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και της εν
γένει νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο
διώκεται υποχρεωτικώς και τιμωρείται κατά τις κείμενες διατάξεις.»

- Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι μη νομίμως η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης Αγίας Άννας αποφάσισε: α) την μη πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση τηςπίστωσης για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών κατόπιν εισήγησης του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας του Δήμου καιΒ)ότι οι υπηρεσίες του Δήμου να
προβούν σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ σε νέα μελέτη διότι η αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Λίμνης – Αγίας Άννας – Μαντουδίου, και διότι αυτή έρχεται ευθέως σε αντίθεση νόμου ήτοι : 1) των άρθρων 75 , 158 και 160 του ν. 3463/06 Κώδικας δήμων και κοινοτήτων 2) του άρθρο 7 παρ. 2, του β.δ. της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114, διόρθ. ΦΕΚ 145 και 197) 3) του άρθρου 86 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) » 4) των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν3013 /02 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» και 5) της παρ. 3 του άρθρου 110 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73/24.03.2014 τεύχος Α')_________

Συγκεκριμένα στις 12/2/2018 με τέσσερις (4) ψήφους κατά ( Ι. Καντζούρας, Π. Αρβανίτης, Κ.Τάρλας, Ι.Μουργιάς) η οικονομική επιτροπή δεν ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και κατά συνέπεια την διάθεση πίστωσης για
την «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών» ποσού 13.193,50 € , που εισηγήθηκε το Τμήμα
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Αποφάσισαν οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ σε νέα μελέτη μέχρι του ποσού των 3.400,00 € για την συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών και τα υπόλοιπα 10.000,00 € για την πρόσληψη πυροφυλάκων .


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12-2-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης «Προμήθεια
πυροσβεστικών κρουνών»


Δήμαρχος: Έχοντας υπόψη, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό έτους 2018, ο
Δήμος μας θα λειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
Oι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού,
εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου. (άρθρο 2 ΚΥΑ
οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')
ΟΜΩΣ, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 καταργούνται με την
περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.
Σημειώνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. - ν. 3463/2006, δεν έχει καταργηθεί έως
σήμερα. Συνεπώς, από την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 επανέρχεται σε ισχύ
η δυνατότητα των δήμων να πληρώνουν τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος Μαρτίου του
επόμενου οικονομικού έτους (αντί της 31ης Ιανουαρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου.
Με βάση τα ανωτέρω σας καλώ να εγκρίνουμε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση
της πίστωσης για την πληρωμή της υποχρεωτικής δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 158 του
Ν.3463/2006.
Στον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους είχε προβλεφθεί πίστωση στον
αντίστοιχο Κ.Α
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη Καντζούρα, Αντιπρόεδρο ο οποίος είπε: Θυμάμαι πολύ καλά,
ότι στην Οικονομική Επιτροπή είχαν εγκριθεί το 2015 με το 2016. Σήμερα καλούμαστε να
δαπανήσουμε το ποσό των 13.193,50 ευρώ, το οποίο με μία έρευνα που έκανα αντιστοιχεί σε
περίπου 45 κρουνούς στον Δήμο τόσες ίντσες και δύο εξόδους 2,5 ιντσών για τον εξοπλισμό της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Τα χρήματα εδώ είναι πολλά, ενώ μπορούμε με πολύ λιγότερα να προμηθευτούμε τα εξαρτήματα
και να τους επισκευάσουμε μιας και είναι δική μας αρμοδιότητα. Θα πρέπει εμείς σαν Οικονομική
υπηρεσία σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ να συντάξουμε μελέτη με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων
για τη συντήρηση πυροσβεστικών υδροφορίων» μέχρι του ποσού των 3.400 ευρώ. Το δε υπόλοιπο
ποσό να συμπεριληφθεί για την προμήθεια ενός ξύλινου οικίσκου πυροφυλάκειο, το οποίο θα
τοποθετηθεί στην τοποθεσία Βαρέλι της Τ.Κ. Πηλίου διότι αυτό που υπήρχε έχει καταστραφεί.
Είναι απαραίτητη αυτή η προμήθεια στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, πυροπροστασία των
δασών. Το 2016 όπως γνωρίζουμε από βαριά αμέλεια ο Καλυβιώτης δεν τοποθέτησε πυροφύλακες
στα πυροφυλάκια και είχαμε και μία μεγάλη πυρκαγιά με πλήρη καταστροφή στο δάσος που
είχαμε, με τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε.
Ή κάνω και άλλη πρόταση, δύο προτάσεις, να διατεθούν για πρόσληψη πυροφυλάκων.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε : κ. Καντζούρα πήρατε
καμία απόφαση για πυροφύλακες το 2016 και ο Δήμαρχος δεν την υλοποίησε; κ. Καντζούρα δεν
είμαστε ίδιοι και η συκοφαντία σας να πάρει τέλος.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Θέλω να τοποθετηθώ πάνω
στην πρόταση που έκανε ο κ. Καντζούρας, όσον αφορά το θέμα της επισκευής των κρουνών, καλό
και φρόνιμο θα ήταν να υπάρξει μία τέτοια τροποποίηση ως προς το ποσό και να προμηθευτούμε
ανταλλακτικά να τους φτιάξουμε. Τους κρουνούς δεν τους αλλάζουμε, τους επιδιορθώνουμε.
Άρα συμφωνώ ως προς το σκέλος εκείνο που μιλάει για τη μείωση του ποσού, για την προμήθεια
ανταλλακτικών και όχι κρουνών. Βέβαια αυτό θα μας το πει η αρμόδια υπηρεσία, προφανώς η
ΔΕΥΑ που θα κάνει μια μελέτη. Γιατί θυμάμαι παλαιότερα που είχαμε τις πυρκαγιές τους κρουνούς
τους επιδιορθώναμε, δεν τους αλλάζαμε.
Όσον αφορά για το άλλο το θέμα που έθιξε για το πυροφυλάκειο στο Βαρέλι, θα ήθελα να
ενημερώσω το σώμα ότι το Δασαρχείο της Λίμνης έχει κάνει δύο μελέτες, η μία αφορά το
πυροφυλάκειο στον Καβαλάρη που έχει πέσει και έχει εγκριθεί η μελέτη για να κατασκευάσουμεκαινούργιο πυροφυλάκειο και μάλιστα έτοιμο. Η άλλη μελέτη αφορά το πυροφυλάκειο στο Πήλι
στη θέση Βαρέλι όπου και εκεί το πυροφυλάκειο έπεσε κι εκεί εγκρίθηκε μια μελέτη για κατασκευή
ενός τέτοιου πυροφυλάκειου.
Κατά συνέπεια λοιπόν, δεν χρειάζεται, ως προς το δεύτερο σκέλος της πρότασης του κ.Καντζούρα
δε χρειάζεται ο Δήμος να δαπανήσει χρήματα γι' αυτό.
Για το υπόλοιπο ποσό, καλό θα είναι να συζητήσουμε σε ποιο κομμάτι να τοποθετηθούν τα
χρήματα αυτά, για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την πολιτική προστασία και εν τέλει την
φύλαξη και την προστασία των δασών.
Συμφωνώ για τη μείωση ως προς το να μην αγοράσουμε κρουνούς, αλλά να πάρουμε
ανταλλακτικά για να επισκευάσουμε τους χαλασμένους.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε : Η πρόταση αυτή
προκύπτει μετά από μελέτη της υπηρεσίας του Δήμου, δεν αποτελεί προσωπική εκτίμηση κανενός.
Η υπηρεσία έχει συνεργαστεί και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με το Δασαρχείο και με τις
Τεχνικές Υπηρεσίες κι έχει καταλήξει σ' αυτά.
Είναι διαφορετικό το θέμα συντήρησης, που είναι αόριστο και δεν ξέρεις τι ανάγκες
ανταλλακτικών θα σου βγάλει . Η θέση όλων μας θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.
Αυτή τη στιγμή η πρόταση του κ.Καντζούρα είναι αυθαίρετη, χωρίς καμία βάση και δεν έχει
κανένα σκοπό να βοηθήσει την πυροπροστασία των δασών, αλλά να δημιουργήσει προβλήματα
στον Δήμο και στην πυροπροστασία των δασών.
Είναι αυθαίρετη. Και καλούμεθα επί αυθαίρετης θέσης να πάρουμε θέση και να αγνοήσουμε την
επίσημη τεκμηριωμένη θέση της υπηρεσίας. Σας καλώ λοιπόν να ψηφίσουμε αυτό που η υπηρεσία
έχει προτείνει.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Υπάρχει ένα έγγραφο κάθε
χρόνο που κάνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία το οποίο κοινοποιείται στον Δήμο και αποστέλλεται
στην ΔΕΥΑΛ, στο οποίο έγγραφο αυτό αναλυτικά η Πυροσβεστική αναφέρεται στις
προβληματικές υδροληψίες είτε υδατοδεξαμενών, είτε κρουνών. Αυτό το κάνει κάθε άνοιξη η
Πυροσβεστική προς τον Δήμο.
Εάν έλαβε υπόψη αυτή την πρόταση της Πυροσβεστικής, απλά ρωτάω, μέσα εκεί υπάρχει
πρόταση, και λέει κρουνός στη θέση τάδε, στο χωριό Μουρτιά, κρουνός στη θέση τάδε, και λέει τι
έχει ο κάθε κρουνός τι βλάβη έχει το λέει η Πυροσβεστική σε μας, και ζητάει από την ΔΕΥΑ να τους
επισκευάσει. Γι αυτό σας λέω επειδή την ξέρω την αλληλογραφία, υπάρχει κάθε χρόνο γίνεται, έχει
λάβει υπόψη ο κ. Σκουμπρής αυτή την πρόταση της Πυροσβεστικής; Κι αν την έχει λάβει υπόψη
του, αυτό σας ρωτάω, αν τη μνημονεύει.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε: Είναι γνωστό ότι έχει
ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του
2017, η δαπάνη αυτή, το έχετε εγκρίνει, και έρχεται τώρα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και
160 του ν.3463/2006 επειδή δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι δαπάνες να γίνουν τώρα, καθυστερημένα.
Είναι ανάγκες που έχουν έρθει από το παρελθόν. Τα έχετε εγκρίνει όλα. Το να μην εγκρίνετε τη
διάθεση πίστωσης είναι σα να ακυρώνετε τους ίδιους τους εαυτούς σας.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη Καντζούρα, Αντιπρόεδρο ο οποίος είπε: Η πρόταση είναι,
εγκρίνουμε την πραγματοποίηση δαπάνης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.400 ευρώ
για την προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών.
Και δεύτερον εγκρίνουμε την πραγματοποίηση δαπάνης για την έγκριση και διάθεση πίστωσης
ποσού 10.000 ευρώ για πρόσληψη πυροφυλάκων. Αυτή είναι η πρότασή μου.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε: Απευθύνομαι προσωπικά
σε σας κ. Καντζούρα. Να καταθέσετε εδώ ποια ανταλλακτικά, ποιες ποσότητες και με ποιες τιμές
μονάδος προκύπτει το ποσό των 3.400,00 ευρώ. Όχι αυθαίρετα πράγματα. Να τα καταθέσετε
τώρα, αναλυτικά όπως είναι η κατάσταση της υπηρεσίας.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη Καντζούρα, Αντιπρόεδρο ο οποίος είπε: Θα πρέπει το Τμήμα
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ να συντάξει μελέτη με τίτλο
προμήθεια εξαρτημάτων για συντήρηση πυροσβεστικών κρουνών μέχρι του ποσού των 3.400
ευρώ, αυτό. Είναι σε συνεργασία με τη μελέτη και τις προτάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε: Συνεχίζετε αυθαίρετα να
κάνετε προτάσεις. Δώστε μας τη λίστα με τα ανταλλακτικά, τις ποσότητες και τις τιμές μονάδος.Είναι αυθαίρετα, για να μην γίνει τίποτα, δεν είπες τίποτα, απολύτως τίποτα. Να κατάθεσης τη
λίστα με τα ανταλλακτικά, όπως έχει κάνει και η υπηρεσία. Κατά τα άλλα είναι πλήρως αυθαίρετη
η πρόταση σας κ. Καντζούρα. Θέτω υπόψη του σώματος την αυθαίρετη αυτή πρόταση, η οποία
σκοπό έχει να δημιουργήσει πρόβλημα στον Δήμο. Έχει ληφθεί ήδη απόφαση από το Δημοτικό
Συμβούλιο που έρχεστε τώρα να την ακυρώσετε, αναλαμβάνετε όμως και τις ευθύνες.
Όσον αφορά, την δαπάνη 10.000 ευρώ για ξύλινα πυροφυλάκια, ο Δήμος δεν έχει αναλάβει τέτοιες
υποχρεώσεις. Δεν έχει υποχρέωση, ούτε λεφτά έχει να ξοδέψει.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ηλία Κουκουρίκο, μέλος ο οποίος είπε: Εγώ εμπιστεύομαι την
πρόταση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, τον θεωρώ υπεύθυνο, πιστεύω ότι το έχει ψάξει, δεν
έκανε μία πρόταση αυθαίρετα. Δεν δέχομαι όμως, ότι και κάποιος Σύμβουλος δεν μπορεί να έχει
διαφορετική άποψη και να προτείνει, αυτό είναι θέμα δικό μας, αν θα συμφωνήσουμε ή όχι.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κυριάκο Τάρλα, μέλος ο οποίος είπε: Επειδή έχουμε περάσει απ' αυτές
τις θέσεις από τη ΔΕΥΑ τι είναι αυτό που λέει ο Γιάννης ο Καντζούρας και ο Κουτσουράς.
Κάθε άνοιξη έρχεται από την Πυροσβεστική και σου δίνει μια λίστα. Ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί
π.χ. αυτοί έχουν το πρόβλημα, ένας, δυο, τρεις, τέσσερα, πέντε, δέκα, χρειάζονται αυτά τα
ανταλλακτικά έχουν πρόβλημα.
Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του Γιάννη του Καντζούρα τα 3.000 τόσα να πάνε να πάρουμε
ανταλλακτικά και τα υπόλοιπα 10.000 να πάρουμε πυροφύλακες.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη Μουργιά, μέλος ο οποίος είπε: Συμφωνώ κι εγώ με την
πρόταση του κ. Καντζούρα ως προς το πρώτο σκέλος. Ως προς το δεύτερο σκέλος συμφωνώ με τον
κ.Κουτσουρά, ο οποίος ζητάει τα υπόλοιπα λεφτά να πάνε σε πυροφύλαξη.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Έχει την πρότασή του ο
Σκουμπρής, μπορούμε να τη διαβάσουμε, να μας τη διαβάσει να την ακούσουμε τι λέει;
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε: Το διαβάσαμε και πριν,
«Πρωτογενές αίτημα για τη διενέργεια προμήθειας» είναι η εισήγηση της υπηρεσίας, υπάρχει στον
φάκελο του θέματος και είναι :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας παρουσιάστηκε ανάγκη για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ για τη συνδρομή – διευκόλυνση του έργου της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας - Αννας
K.A. : 70.6474.0001, προϋπολογισμού έτους 2018 «Δαπάνες διοικητικής μέριμνας στα πλαίσια
πυροπροστασίας (τρόφιμα, ρουχισμός, εξοπλισμός κλπ αναλώσιμα)», στα πλαίσια των άρθρων 158
& 160 του Ν.3463/2006
Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών/της υπηρεσίας/εργασίας – ενδεικτικός
προυπολογισμός:
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :
Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής
μέχρι τις 01/04/2018
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών :
Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα στις εγκαταστάσεις
του Δήμου σε τόπο που θα του υποδειχθεί από τη Δημοτική Αρχή.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αυτά εισηγείται η υπηρεσία.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Εγώ απ' ότι διαβάσατε
διαπιστώνω ότι προφανώς αυτά που γράφει μέσα στην εισήγησή του ο κ. Σκουμπρής είναι αυτά
που ζητάει η Πυροσβεστική. Αλλά θεωρώ προφανώς ότι είναι έτσι, δέχομαι ότι είναι έτσι και θέλω
να είμαι σίγουρος όμως ως προς την προμήθεια ότι θα γίνει αυτή η προμήθεια, θα παραλειφθούν
από την επιτροπή, έτσι ούτως ώστε να είναι σίγουρο ότι θα απορροφηθούν αυτά τα υλικά τα
συγκεκριμένα.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε: Αυτό είναι σε επόμενη
φάση.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Θα δεχτώ αυτή την
εισήγηση και θα την ψηφίσω. Γιατί αν σε περίπτωση δεν το κάνω, θα κατηγορηθώ ότι δε
λειτουργώ, δε βοηθάω την προετοιμασία του αντιπυρικού αγώνα της νέας περιόδου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την ανωτέρω συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προέδρου
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του Κ.Δ.Κ
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10
- την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'
- το αριθμ. πρωτ. οικ.1467/18-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης .
- τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2017
- Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο της Ο.Ε.Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :
Τα ανωτέρω αγαθά θα πρέπει να παραληφθούν από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής
μέχρι τις 01/04/2018
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών :
Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα στις εγκαταστάσεις
του Δήμου σε τόπο που θα του υποδειχθεί από τη Δημοτική Αρχή.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αυτά εισηγείται η υπηρεσία.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Εγώ απ' ότι διαβάσατε
διαπιστώνω ότι προφανώς αυτά που γράφει μέσα στην εισήγησή του ο κ. Σκουμπρής είναι αυτά
που ζητάει η Πυροσβεστική. Αλλά θεωρώ προφανώς ότι είναι έτσι, δέχομαι ότι είναι έτσι και θέλω
να είμαι σίγουρος όμως ως προς την προμήθεια ότι θα γίνει αυτή η προμήθεια, θα παραλειφθούν
από την επιτροπή, έτσι ούτως ώστε να είναι σίγουρο ότι θα απορροφηθούν αυτά τα υλικά τα
συγκεκριμένα.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης, Πρόεδρος ο οποίος είπε: Αυτό είναι σε επόμενη
φάση.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος ο οποίος είπε: Θα δεχτώ αυτή την
εισήγηση και θα την ψηφίσω. Γιατί αν σε περίπτωση δεν το κάνω, θα κατηγορηθώ ότι δε
λειτουργώ, δε βοηθάω την προετοιμασία του αντιπυρικού αγώνα της νέας περιόδου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την ανωτέρω συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προέδρου
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του Κ.Δ.Κ
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10
- την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'
- το αριθμ. πρωτ. οικ.1467/18-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης .
- τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2017
- Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο της Ο.Ε.Και με ψήφους τέσσερις (4) κατά ( Ι. Καντζούρας, Π. Αρβανίτης, Κ.Τάρλας, Ι.Μουργιάς) και 3 υπέρ
(Χρ. Καλυβιώτης, Στ. Κουτσουράς, Η. Κουκουρίκος)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Δεν εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και κατά συνέπεια την διάθεση πίστωσης για
την «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών» ποσού 13.193,50 € , που εισηγήθηκε το Τμήμα
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
Β. Η υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ σε νέα μελέτη μέχρι του ποσού
των 3.400,00 € για την συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών και τα υπόλοιπα 10.000,00 € για
την πρόσληψη πυροφυλάκων .16 Σχόλια:

παλι κρουνοι το 2016 εγειναν παλι ...ΜΑΣΣΕΣ 13 ΧΙΛ.ΕΥΡΩ ΟΛΗ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΧΟΥΜΕ ;

Ενεύθυνε 3.30 μ.μ. με ποιά λογική και με ποιά στοιχεία σχολιάζες και κρίνεις;
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ αναφέρεσαι και μάλλον είσαι ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 4 ΑΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ.

Εδώ κάτι δεν πάει καλά και σίγουρα η αποκεντρωμένη ίσως με την παραπλάνηση κάποιου δεν κατάλαβε ότι μία επισκευή των κρουνών την οποία βεβαίως και μπορεί να κάνει η ΔΕΥΑΜΛΑ με κόστος το πολύ 3.000 € πήγαν να την χρεώσουν 13.000 €. Αλλά θα ενημερωθεί δεόντως!!!!!!!!!!

3:30
ΨΕΥΤΗ. ΨΕΥΤΗ. ΨΕΥΤΗ
ΑΣΧΕΤΕ!

κουλη εαν ξαναρθει οικονομικη ψηφισε ΟΧΙ εδω υπαρχει .....φαγητο αστακος

Η βρώμερή σύμπραξη στο μεγαλείο της.

Ο Κουτσουράς και Κουκουρίκος το πιάσαν το θέμα. Οι άλλοι ζουν ακόμη το μύθο του βαθιού Πασοκ νομίζουν θα τους σώσει και τώρα το κόμμα ανέγγικτοι

ΤΟ ΒΑΘΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΘΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ.ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ,,ΕΦΙΑΛΤΗΣ

ΕΣΥ 11.43 π.μ. Ο ΤΣΟΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΑΠΑΤΑΙΩΝΕΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΥ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΤΟ ΘΑΨΑΤΕ ΒΑΘΕΙΑ ΠΟΛΥ ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΞΑΦΑΝΙΣΑΤΕ. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ, ΑΛΗΤΕΣ, ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

κοντευουν οι εκλογες ουτε σπορο δεν θα βρεις καλυβιωτη

2.47 μ.μ. Εμείς οι πολίτες που δεν ψηφίσαμε τον καλυβιώτη το 2014 γιατί είχε μαζί του εσάς τα γνωστά κοπρόσκυλα ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ γιατί είναι πολύ ΚΥΡΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ.

Ο Νταρθ Βέιντερ του Σκοτεινού Άρχοντας των Σιθ επιβάλλει με ωμότητα στην Οικονομική Επιτροπή την αντιδραστική άποψη του πρέπει να τιμωρηθεί

ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΛΗΓΜΕΝΑ.

Εάν η θητεία ήταν 4 χρόνια σε ένα μήνα είχαμε εκλογές. Τι θα πείτε στον κόσμο ο ένας θα τα ρίξει στον άλλο για το ποιός φταίει? Όποιος και άν φταίει ο τόπος την πλήρωσε έμεινε πολύ πίσω. Νομίζεις Χρήστο ότι οι ψηφοφόροι θα σου δώσουν δίκιο? Είσαι βαθιά νυχτωμένος.

Μήπως θα δώσουν σένα 8:58?
Εσύ τί δικαιολογία έχεις για την αισχρότητα σου?
Εκείνος τουλάχιστον αντιστάθηκε στη λαμογιά και στη ρεμούλα (και για αυτό πολεμήθηκε),εσύ δεν θέλεις να αλλάξει τίποτα μόνο να βρεθείς στη καρέκλα και να εξυπηρετήσεις την "διψασμένη" σου τσεπούλα.

ΠΡΟΣ 9.57μ.μ. ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΛΕΣ? ΓΙΑ ΨΑΞΕ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.