Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Αποχαρακτηρίστε το Κυμάσι από ζώνη κολύμβησης για να εγκρίνουμε την ΜΠΕ της Λάμδα Ναυς

Η παραλία Κυμασίου κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί από ζώνη κολύμβησης

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής η απάντηση των υπηρεσιών σε ερωτημα του Σίμου Κεδίκογλου για την έγκριση της ΜΠΕ της Λάμδα Ναυς ΑΕ

Στις 5 Ιουλίου 2017 η Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας ενημερωσε την Λάμδα Ναυς ΑΕ ότι θα ήταν εφικτή η έγκριση της ΜΠΕ της ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΑΕ σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού -με ενέργειες του οικείου Δήμου- της ακτής "Κυμάσι" ως ύδατα κολύμβησης-ύδατα αναψυχής και τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μαντουδίου 1987, το οποίο προτείνει ως εκ των βασικοτέρων παρεμβάσεων προστασίας περιβάλλοντος την "Ζώνη προστασίας ακτών όρμου Κυμασίου".

Η Λάμδα Ναυς ΑΕ κατέφυγε στο τοπικό βουλευτή της ΝΔ Σίμο Κεδίκογλου ο οποίος μετά από δυο μήνες στις 22.9.2017 κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, ότι υπάρχει κωλυσιεργία στη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, που για άγνωστους λόγους δεν εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ότι παράκτιος χώρος έμπροσθεν του ναυπηγείου δεν περιλαμβάνεται στο χαρακτηρισμένο ως Ακτή Κολύμβησης «Κυμάσι» χώρο. Τα παρακάτω στοιχεία και χάρτες δείχνουν ότι όλος ο  χώρος είναι χαρακτηρισμένος σαν ζώνη κολύμβησης και ότι ο κ. Κεδικογλου  παραπληροφορούσε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Λάμδα.

Απόσπασμα από το Πίνακα 6-4 με τις περιοχές πού έχουν χαρακτηρισθεί σαν ζώνες κολύμβησης στο  Σχεδιο Διαχείρισης λεκανών απορροής διαμερ. Ανατ. Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ:1004/Β/25.04.13)Χάρτης της προστατευόμενης  ζώνης κολύμβησης Κυμασίου

Διαδραστικός χάρτης με περιοχές προστασίας ακτών κολύμβησης (Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ και 2006/7/ΕΚ) στην Στερεά  Ελλάδα σε χάρτη google


Απόσπασμα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μαντουδίου 1987 (ΦΕΚ 461 Δ/1987)
Τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας προς την Λάμδα Ναυς ΑΕΕΛΛΗΝ'ΚΗ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΜΑΔΑΣ

Λαμία, 05.07.2017.
Αριθ. Πρωτ.:2352/95757.

ΠΡΟΣ: ΔIΠΕΧΩΣ-ΑΔΘΣτΕ
Θεοδωράτου & Βέλλlου,ΛαμΙα,35133
KOIN.:λAMΔA ΝΑΥΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑΑ.Ε.
Μ.ΚιουρΙ 396, Ικόνιο Περάματος, 18863

ΘΕΜΑ: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο "Επέκταση
υφισταμένου Ναυπηγείου" της επιχείρησης ΜΜΔΑ ΝΑ ΥΣ ΝΑ ΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. στη
θέση Κυμάσι, Δ.Ε.Κηρέως, Δ. Μαντουδίου Λίμνης-Αγίας Άννας, Εύβοιας.

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ.1042/54878/21.06.2007/ΔIΠΕΧΩΣ έγγραφο.

Επί του ως άνω σχετικού, σας διευκρινίζουμε ότι η τροποποίηση της γνώμης μας
επί του θέματος των εργασιών επέκτασης του ναυπηγείου που εκφράσαμε με το
υπ'αριθμ. 7396/198871/02.11.15 έγγραφό μας, θα ήταν εφικτή σε περίπτωση
αποχαρακτηρισμού -με ενέργειες του οικείου Δήμου- της ακτής "Κυμάσι" ως ύδατα
κολύμβησης-ύδατα αναψυχής (ταυτότητα ακτής GRBW079153088 όρα Μητρώο
Προστατευομένων Περιοχών του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού
Διαμερίσματος GR07 Ανατολικής Στ. Ελλάδας) και τροποποίηση του οικείου ΓΠΣ
(υπ'αριθμ.19568Π95/87 Απόφαση, ΦΕΚ:461/ΔΊ1987).
Εσ.Διαν: Φ.4014ΕΥΒ, Χ.Α.
Με εντολή Σ.ΑΔΘΣτΕ
Ο Προϊστ.της Δνσης
Κων/νος ΣιάφηςΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  2.11.2015

ΕΛΛΗΝ'ΚΗ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ1νση: Θεοδωράτου & Βέλλlου,
Λαμία, 351 00.
Πληροφ. : Γ.Παπαθανασόπουλος
Τηλ., Fax: 2231048044,43007

Αρ. Πρωτ.EξερxoΜΈVoυ : 7396/198871/02.11.15 ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Αρ. Πρωτ.Εισερχομένου: 41521187318/30.10.15/ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΑΕ
ΣΧΕΤ: 6447/169411/15.

ΠΡΟΣ: ΔΙΠΕΧΩΣ-ΑΔΘΣτΕ
Θεοδωράτου & Βέλλlου, Λαμία, 351 00.
ΚΟΙΝ: ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.
Μ.Κlουρί 396, Ικόνιο Περάματος, 18863


5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
4. ΠΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω

Η εν θέματι επιχείρηση προτίθεται να δραστηριοποιηθεί (νηοδόχος επισκευών, γλύστρα
ανέλκυσης -καθέλκυσης κ.λπ.) και στο θαλάσσιο χώρο της ακτής "Κυμάσι".
Η ακτή "Κυμάσι" ανήκει στα υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτπρισθεί wc ύδατα
αναψυχής-ύδατα κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 2006Π/ΕΚ και έχει λάβει τον κωδικό
ταυτότητας ακτής GRBW079153088 (όρα Μητρώο Προστατευομένων Περιοχών του Σχεδίου
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος GR07 Ανατολικής Στ. Ελλάδας)

Σύμφωνα με την Απόφαση 391/13/Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΦΕΚ:1004/Β/25.04.13), για τα
υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής περιλαμβανομένων των υδάτων
κολύμβησης, ορίσθησαν περιβαλλοντικοί στόχοι: "Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και προστασία της ανθρώπινης υγείας, συμπληρωματικά με την
οδηγία 2000/601ΕΚ. "

Πλέον, η υπ'αριθμ.19568Π95/87 Απόφαση έγκρισης του ΓΠΣ Μαντουδίου
(ΦΕΚ:461/ΔΊ 1987), προτείνει ως εκ των βασικοτέρων παρεμβάσεων προστασίας περιβάλλοντος
την "Ζώνη προστασίας ακτών όρμου Κυμασίου".

Στην από 15.09.15 επιστολή της η επιχείρηση επισημαίνει ότι: "Εξ άλλου συνιστάται η
αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων .... "
Υπενθυμίζουμε ότι η ακτή 'Κυμάσι' δεν συνιστά λιμάνι, αγκυροβόλιο, ή ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη, αλλά θεσμοθετημένη ζώνη κολύμβησης της οποίας η πολιτεία οφείλει τουλάχιστον να
προστατεύσει και εί δυνατόν να βελτιώσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, προς όφελος της υγείας
των πολιτών -κολυμβητών.

Επειδή οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις και ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες που θα
διενεργούνται αντιστρατεύονται τους περιβαλλοντικούς στόχους της ακτής 'Κυμάσι", αδυνατούμε
να συναινέσουμε με την εν θέματι ΜΠΕ.


Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Με εντολή Γ.Γ.ΑΔΘΣτΕ
Ο Προ'ίστ. της Δνσης
ΚωνΙνος Σιάφης

60 Σχόλια:

ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΛΕΕΙ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΛΟ... ΝΑ ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ...

Όρνια του χαρίσατε 40 στρέμματα (αφού δεν πληρώνει ενοικιά) τώρα χαρίστε του και την παραλία. Με τους μ@. . .κει που ψηφίζετε στο δημτικ συμβούλιο καλά να πάθετε. Τασούλη ακουμπρή και Κούλη την πάπια τώρα. Και τα άλλα κοιτάτε τους δημότες στα μάτια. Σας χειραγωγούν Κοντος και καππαδόκης

Το άρθρο 13 λέει ότι η μίσθωση είναι άκυρη άρα πρέπει να φύγει ο λειβαδαρας. Καλυβιώτη και εσύ στο κόλπο λαικιζεις σε είχα για καλύτερο.

Αυτοί γιόρταζαν στην Στροφυλιά ότι πήραν την έγκριση. Δηλαδή κολύμπι γιοκ στο Κυμάσι επειδή το ύλη σε ο Σίμος. Οι νόμοι έχουν καταντήσει χαρτί για να σκουπίζουμε τους κω..ους μας. Καμιά προ στα σία στο πολίτη. Ότι θέλουν οι βουλευτές. Κατά τα άλλα δημοκρατία. .

Όχι όχι, μια παραλία μας έμεινε. όχι και αυτή

52 ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΡΟΥΦΑΤΕ ΤΟ ΑΥΓΟ ΣΑΣ ΣΕΙΣ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΑΚΙΑ

Εμπρος καλυβιωτη καντο παρκινκ τουριστικων Σκαφων δεν εχει στο ΑΓΑΙΟ

Άμα είναι 52 τότε να του χαρίσουμε και την κρύα βρύση

Ας αποφασίσουν οι Μαντουδιανοί τί θέλουν γί αυτούς και τα εγγόνιά τους.
52 τώρα έγιναν οι εργαζόμενοι?
Τελικά πόσοι είναι και ποιες είναι οι προοπτικές της εταιρίας με στοιχεία?
Αν δεν πληρώσει η ΝΑΥΣ θίγεται ο δήμαρχος Η όλοι μας?

δωστε του ολοι την παραλια να δουλεψει ο κοσμος

Μας κρέμασαν καππαδόκης και κοντός. Οι καινούργιοι αποδείχτηκαν λίγοι. Παζάρα Λιαγάκη και σεις Βρούτοι τέκνα μου μαζί με το Σίμο

Kante oikonomies madoudianoi ta xriasteite lefta gia kausima gia na drosistite se alles paralies.zontovola etsi kai aliws hsastan mia zwh.zhtw o leivadaras.xaxa..

Που ζειτεε..ο λειβαδαρας τις πηρε τις αδειες

ΟΛΟΙ ΣΤΡΟΦΥΛΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΜΔΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΙ ΜΑ..ΚΕΣ

52 εργαζομενους εχει και τους βριζει κ τους ξεφτιλιζει σκυψτε το κεφαλι ρε νουμερα κ καθηστε να σας ..... ετσι θελετε χαχαχα..

Για μπανια οι μαντουδιανοι στο πηλι και κρυα βρυση

Katiste mourloskila madoudianoi douleuoun 7 madoudianoi kai kanei parth farakla kai strofulia.. xaivania anergoi mes ta spitiasas. Xaivania aneprokopoi.xaxaxaxa.

ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΘΙΓΕΤΕ ΟΙ ΣΤΡΟΦΥΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΕΣ ΑΛΟΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΜΔΑ

Από ποιον; το Σίμο; 11:56 μμ. ή τον Καππαδόκη ταξιθέτη; Δεν έχει βγει τίποτα στο Διαύγεια και δεν έχει συζητηθεί τίποτα στην επιτροπή περιβάλλοντος. Αφήστε τις κοροϊδίες στο άμοιρο κοσμάκι. είναι όρνια αλλά όχι και τόσο πολύ

Ο δήμος μας γιατί δεν γνωμοδότησε στην ΜΠΕ της Λάμδα; Ο σίμος λέει ότι δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις στην διαβούλευση της ΜΠΕ αλλά το θέμα δεν ήρθε καν στο δημοτικό συμβούλιο

Μας κατέστρεψε η σύμπραξη αποστατών Στεργίου, όλα υπογείως σε βάρος της κοινωνίας

ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΑΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΟΤΙ ΕΠΑΘΕ Ο ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ ΤΟ 1976

Geia sou faraklaaaaaaaa.zhtwwwww h faraklaaaaa..xaxaxa dwste kai ths ginekesas.xaxaxa teties kotes kai xaivania kai ouzakides exei to madoudi.vre kalla sas kanoun ekei stin phna...

Εσυ κρατας τη λαμδα κατζουρα διωξε τον να δει ασπρη μερα το Μαντουδι, Γιαννη αυτη ειναι η αληθεια

Υπήρξε σπουδή από τους γνωστούς μηχανορράφτες που έχουν καταστρέψει το δήμο μας.

Η Δ/νση υδάτων απάντησε στο Λειβαδάρα "Επί του ως άνω σχετικού, σας διευκρινίζουμε ότι η τροποποίηση της γνώμης μας
επί του θέματος...... θα ήταν εφικτή σε περίπτωση
αποχαρακτηρισμού -με ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ- της ακτής "Κυμάσι" ως ύδατα κολύμβησης-ύδατα αναψυχής ..... και τροποποίηση του οικείου ΓΠΣ"

Οι μηχανορράφτες δεν πήγαν όμως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο και ζητούσε η δ/νση υδάτων γιατί γνώριζαν τις αντιδράσεις της κοινωνίας κινήθηκαν πλαγίως δια του ρουσφετίου και της παράκαμψης των διαδικασιών με το ψηφοθήρα Σίμο. Ας το κόσμο να κουρεύεται για το πού θα πάει για μπάνιο

Κρίμα το γλέντι και οι πανυγιρισμοι!
Ο τόπος έχει ανάγκη απο ειλικρινείς πολιτικούς με υπευθυνότητα προς τους πολίτες.
Η παλιά τακτική των "τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα" κάποτε πρέπει να αλλάξει.
Βάλτε τα λαμόγια στη θέση που τους αξίζει.

Ο Καππαδόκης ως δήμαρχος και ο Κοντός ως αντιδήμαρχος Κηρέως το 2009 που υπέγραψαν τη σύμβαση και παραχώρησαν την έκταση των 40 στρεμμάτων στη ΛΑΜΔΑ δεν ήξεραν ή απέκρυψαν ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1987 στο Κυμάσι ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ???
ΑΠΑΤΑΙΩΝΕΣ έχετε καταστρέψει το δήμο και την τοπική κοινωνία και σας χρειάζεται παραδειγματική τιμωρία ........

ΟΛΗ Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΕΠΙΦΕΝΕΙΑ.
ΣΙΜΟΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ, ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ, ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ.

Κανονιστε καμια εκδρομη σε κανα μοναστιρη μονο για εκει ειστε με τις βολεμενες σινταξιουχες μαντουδιανοι ...ακους εκει θελουν και παραλια απο που και οπου.. πηρατε αδεια απο τη φαρακλα να σασ αφησει να κανετε μπανιο ρε ζωα..χαχα

ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΟΠΩΣ ....ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ,ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ,ΤΑΡΛΑΣ,ΧΑΤΖΗΣ

Μάγιστρος της παραπληροφόρησης ο Σίμος

Κεδίκογλου σε Δελτίο τύπου "...υπάρχει κωλυσιεργία στη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, που για άγνωστους λόγους δεν εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων"

Ποια κωλυσιεργία Σίμο; Η υπηρεσία υδάτων απέρριψε την αίτηση ΜΠΕ της Λάμδα και έκανε γνωστούς τους λόγους της. Σταμάτα επιτέλους την παραπληροφόρηση στα δελτία τύπου σου

Άντε να γίνει και κανα έλεγχος στις μπίζνες της φοροκλοπής γαλαζίσουσας (προς το παρών) δημοτικής συμβούλου που προκαλεί τους πάντες.
Σίμονς πρόσεχε με ποιους βολτάρεις.

Κυριε δημαρχε τι αποψη εχετε για το θεμα?

Προς Κυριάκο Μητσοτάκη πρόεδρο της ΝΔ.
Με τέτοιους συνεργάτες σαν το Σίμο Κεδίκογλου θα κάνεις την πολυπόθητη
αλλαγή ;;
Ο ΣΙΜΟΣ είναι στην κορυφή της διαπλοκής, του λαϊκισμού, της δημαγωγίας με
ανάμειξη της μπλέ και πράσινης τοπικής πολιτικής σαπίλας.
Η εμπλοκή του στην υπόθεση της ΛΑΜΔΑ είναι ύποπτη και έχει προσβάλει και στενοχωρήσει πολύ τους τοπικούς καθαρούς πολίτες.
Οφείλεις Κυριάκο να το ερευνήσεις πρίν είναι αργά.

Κ.Ενωτιάδη:
Το 2007 φέρατε την ΝΑΥΣ ενώ θα ξέρατε ότι απο το 1987 το Κυμάσι είχε χαρακτηριστεί παραλία κολύμβησης
2008/9 χάσατε την έκταση στο Κυμάσι επειδή δεν έγιναν τα προβλεπόμενα έργα
Αυτή περίπου την περίοδο χαρίσατε μεγάλη έκταση στο Προκόπι με ερημοδικία.
Ένα συγνώμη επιβάλλεται.
Σημ: εσείς ακόμη μέχρι σήμερα έχετε οφέλη σαν μηχανικός της ΝΑΥΣ.
Τα τιμολόγια πως χάθηκαν?

Φοροδιαφυγή, Φοροκλοπή από την πολύχρωμη πράσινη, μπλε και κίτρινη κυρία σύμβουλο δημοτική, πρώτη στη ΔΙΑΠΛΟΚΗ και με προστάτη δάσκαλο χορευτή, που πουλάει προστασία σε κάθε ταβερνιάρη και ουζερί και ξεπουλάει την ρόδινη παρτίδα με θράσος ακόμη και μέσα στη ΔΟΥ στη Χαλκίδα, τόσο μεγάλη η
ΞΕΦΤΙΛΑ?

DISTIXOS AFISE POLLA APOBLITA O SKAL.....RIS ROUFIANOUS KAI TEMPELIDES

ANTE SIMO NA DIS TI PSIFOUS THA PARIS STO MANTOUDI POU ANAKATEBESE ME TIN ZOH KAI TIN YGEIA TON MANTOUDIANON. ESI KAI TA YPOLIMATA MERIKA TOU MANTOUDIOU.....

ΜΕΓΑΛΟΣΜΕ ΚΑΙ ΠΩΝΑΜΕ ΤΟ ΚΙΜΑΣΙ ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.ΚΑΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΛΉΣΟΥΝ .ΟΥΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΗΠΕΔΟΥ.ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΚΛΩΤΣΕΣ .ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΣΑΠΙΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΝΤΑΒΑΤΣΙΔΕΣ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

10:40
Στην αισχρότητα είναι συνένοχοι και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία καρπούνται των αγαθών αυτής της αισχρότητα ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ.

Ο Κ.ΕνωτιάδηΣ ΝΑΥΑΓΙΣΕ ΤΙΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΣ .ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗ.Ο ΒΛΑΧΟΣ ΨΩΜΑΣ ΨΙΛΟΣ -ΚΟΝΤΟΣ .ΒΛΙΒΛΙΟΠΌΛΗΣ.ΘΑ ΠΕΡΝΕΤΕ ΧΑΡΤΙ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ. ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ .ΣΉΜΙΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΙ.....Ο ΜΑΡΙΝ...Ι ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΑΡΕ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΜΉΝ ΕΛΘΙ ΠΑΛΙ ΤΟ 1981 ΚΛΉΣΙΜΟ ΟΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ .ΚΑΘΙΚΙΑ ΠΕΖΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΤΟΧΟΚΟΣΜΑΚΟΙ ΚΟΛΟΠΕΔΑ ΓΕΝΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΛΟ....ΔΕΣ..Ι

Καταλαβετετο το κιμασι ανικει σε εμας τους φαρακλιωτες. Ετσι γιατι μας βριζετε στα ισα ενας μαγγας φαρακλιωτης ειμε δεν χριαζετε να πω το ονομα μου με ξερετε ολοι σας καλημερα.

ΤΗ ΧΗΡΑ ΠΟΥΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΘΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΘΑ ΠΑΤΟΣΕΙΣ ΣΙΜΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

11:25 τις εβαλε και τον γιο της στη ΛΑΡΚΟ

Το άρθρο 13 αφορά την ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΙΚΗ αδυναμία να πάρει άδειες όχι καθυστέρηση στις αιτήσεις για αδειοδότηση πού είναι υπαιτιοτητα του. Σταματήστε αυτή την καραμέλα

ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΙ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Ή ΧΉΡΑ. ΤΉΝ ΒΟΉΘΕΙΣΑΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΤΙΝ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΗΚΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΝΑ ΤΗΛΕΦΟΝΙ ΓΙΑ ΕΝΟΧΛΙΣΗ ΚΟΙΝΉΣ ΉΣΗΧΙΑΣ ΘΟΡΙΒΟ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝ ΑΊΘΡΙΟ.ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΜΑΚΟΥ ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΔΉΝΙ ΘΕΣEΙΣ......

ΚΥΡΙΕ ΣΙΜΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΙΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΕ;;;ΑΚΟΥΣΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΕΦΑΓΕ ΟΛΟΙ ΤΙΝ ΒΡΩΜΝΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΕΙΟΝ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ......

ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΨΙΔΑΚΟ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ ΣΙΜΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΥΣ

MABRISE MONOS TOU OUTE 1 PSIFO AS PROSEXE TA KOUMPOGIANISTIKA PERASAN.

ΠΕΡΜΕΝΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ως τη μόνη επώνυμη αλήθεια

Προς 9.50 π.μ.
Μπορείς επώνυμα και υπεύθυνα να τη ζητήσεις και θα την έχεις.
Ο Δήμος οφείλει σύμφωνα με το νόμο να απαντά σε κάθε αίτημα πολίτη.

ο καλυβιωτης δεν εχει.... κολο τη ανακοινωση να βγαλη

Αυτό το θέμα είναι για κατεπείγον δημοτικό συμβούλιο. Όχι οι κομματικές εκλογές.
Ποιός θα το προκαλέσει όμως ο Καντζούρας και οι τρεις Μαντουδιανοί
Σύμβουλοι προδότες? 

Ντροπή εκλεχθήκατε να υπερασπιστείται τα συμφέρόντα όλων των δημοτών όχι τα συντεχνιακά συμφέροντα 5 ατόμων και τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ενός. 

Εσεις Παζάρα Λιαγκάκη και Καλυβιώτη τι κανετε; να το πάτε στο Συμβούλιο να δούμε ποιος ψηφίζει τι; να θυμούνται οι επόμενες γενιές τους Εφιάλτες αυτού του τόπου.

Καλά δεν μιλάω για τις μαριονέτες της τοπικής κοινότητας Μαντουδίου που δεν φαίνεται να ενοχλούνται με το θέμα.

Μια απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου είναι απαραίτητη.

Η αναλγησία τους είναι πρωτοφανέα. Κινδυνευπομένει να μας πάρουν την παραλία και αντί να κάνουν κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημ. Συμβούλιου μάθουμε τι γίνεται να καταδικάσουν το ενδεχόμενο μένουν ατάραχοι.

Σε ποιους εμπιστεύτηκαμε το δήμο. Τους χείριστους. Σκομπρή τασούλη κουλή κοντέ και Γιούλα θα περάσετε στην ιστορία σαν οι προδότες του Μαντουδίου. Η έγνοια σας είναι αν θα εκλεχθεί η Φώφη

ηρεμηστε,...το πρόβλημα είναι ένα,,,οτι ο κοσμος είναι ανεργος,και ζηταει δουλεια,,εστω φιλώντας τα τσαρουχια του κοψιδακου,,και τα σκαρπινια του κοντου.τη νυφη όμως θα την πληρωσει ο σιμος,γιατι τον κοροϊδεύουν όλα τα ρεμαλια πουχει μαζεψει γυρω του.οσο για τους μαντουδιανους?ο ενωτιαδης εφερε όλα τα σκατα της περιοχης στο μαντουδι,με την αποχετευση,,και λογω ΠΑΣΟΚ,,δεν μιλησε κανενας,.τωρα φωναζουν για τον λειβαδαρα,..είναι όμως αργα για δακρυα,..ηδη ετοιμαζουν νέο συνδιασμο μυστικα,χωρις στεργιου,,με μεταγραφη δυνατη,,από μερια νεας δημοκρατιας και ΠΑΣΟΚ,..αλλα,,δεν θα τους περασει,,νασται σιγουροι,..

Ο εργοδηγός της Λάμδα Στάμου Βασίλειος (προεδρος της Τ.Ο Νεας Δημοκρατίας) ξεναγει τον κ. Τσελίκα Νικόλαο (επικεφαλής του συνδυασμού «Δημιουργία» στην Ιστιαία και από το πολιτικό γραφείο Ιστιαίας του κ. Κεδίκογλου) διαφημίζουν το "ρουσφέτι" του Κεδικογλου σε μπλογκ της Ιστιαίας.
Επιστροφή στο παρελθόν και τα γαλάζια παιδιά
Έχει και βίντεο. Μετρήστε εργαζόμενους και το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των εγκαταστάσεων

https://youtu.be/vTSNTDPx8P0Στα προσωπα του κ. ΤΣΕΛΙΚΑ,και του κ. ΣΤΑΜΟΥ συναντηθηκαν Η ΜΟΥΣΙΚΗ και Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ,..ο ενας παλιος ντισκ-τζοκευ,με καλιτεχνικο ψευδωνυμο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ,,,και ο άλλος τερας μορφώσεως,αποφοιτος ΝΑΥΠΗΓΗΚΗΣ,,,με ειδικευση στα αεροπλανοφόρα.ΟΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΑΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΗΣΟΥΝ ΤΣΕΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ.

Με ποια ακριβώς ιδιότητα ο κ. Τσελίκας έκανε την επίσκεψη στην Λάμδα?
Κυκλοφορούν πολλές φήμες, όπως ότι πάνε για νέα συγχώνευση Δήμων, σε μια τέτοια περίπτωση, μάλλον θα μας χώσουν στην Ιστιαία, καθώς και ότι ο κ. Τσελίκας θα είναι υποψήφιος για Υπερδημαρχος.
Ας το σκεφτούν όσοι με τις πράξεις τους νομίζουν πως εγγράφουν υποθήκες για τις επόμενες εκλογές.
Το περισσότερο που μπορεί να κερδίσουν θα είναι μια θέση στο τοπικό συμβούλιο του χωριού τους.

Πολιτικά διαμάντια!
Κ. Κεδίκογλου η ανοησία δεν συγχωρείται γιατί είναι επικίνδυνη όταν κάποιος παίρνει αποφάσεις για την τύχη ενός λαού.
Μήπως δεν αντιληφθήκατε ότι οι ενέργειες σας ήταν άκαρπες?
Προσβάλετε και τους τοπικούς γαλάζιους υποψηφίους (όχι πως είναι καλύτεροι)
με τις πολιτικάντηκες γελοίες θέσεις.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.