Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Γιατί ο Δήμος μας δεν γνωμοδότησε στην ΜΠΕ της Λάμδα που θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα κολύμβησης των δημοτών στο ΚυμάσιΜε εντολή του Τµήµατος  Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού  η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Λάμδα μπήκε σε διαβούλευση την περίοδο 24 /08/2015 μέχρι 24/09/2015.

Συμφωανα με την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014)  η Περιφέρεια  καλεί το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και τα Συμβούλια ΤοπικήςΚοινότητας να εκφράσουν την γνώμη του/ους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ.

Το ερώτημα είναι γιατί το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε σε κανένα από τα παραπάνω όργανα και γιατί ο δήμος μας δεν γνωμοδότησε επί της ΜΠΕ .


το σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού.


Θέµα: Εντολή προς δηµοσίευση Μελέτης Περιβαλλοντικων Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Σχετ.: έγγραφο Α.Π.2902/121882/27-07-2015, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας - Τµήµα Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού.
Σας αποστέλλουµε προς δηµοσίευση την ταυτάριθµη πρόσκληση ανακοίνωση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση ναυπηγείου και την κατασκευή συνοδών
έργων της εταιρείας ΄΄ ΛΑΜ∆Α ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΥΜΑΣΙ ΄΄ στο Μαντούδι
του ∆ήµου Μαντουδίου – Λίµνης – Αγίας Άννας, του Ν. Ευβοίας , σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
3 του Ν. 1650/86.
Η ∆ηµοσίευση θα γίνει σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 2/82452/0Ο20 (ΦΕΚ.2441/Β/ 2-12-2008)
απόφαση. Η έκταση του δηµοσιεύµατος δεν θα ξεπερνά τα 15 cm σε µονόστηλο η δε χρέωση θα γίνει
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά τη δηµοσίευση των ιδιωτών.
Φορέας : «ΛΑΜ∆Α ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. », Μαρία Κιουρί 396, ΠΕΡΑΜΑ - Πειραιάς,
(Τηλ. 210/4015900- fax: 210/4313166).
Ο φορέας στον οποίο αποστέλλεται το παρόν, υποχρεούται να παραλάβει από τις εφηµερίδες δύο
αντίτυπα εφηµερίδων και τα εξοφληµένα τιµολόγια από τα οποία να προκύπτει η εφαρµογή των
διατάξεων της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014).
Η αρµόδια υπηρεσία στη οποία αποστέλλεται και ο φάκελος της µελέτης υποχρεούται να ελέγξει την
εκπλήρωση των όρων δηµοσιότητας σύµφωνα µε την παραπάνω ΚΥΑ.
Οι όροι της δηµοσιότητας µετά την έκδοση της σχετικής απόφασης σύµφωνα µε την ΚΥΑ να
προωθηθούν από την αρµόδια υπηρεσία στις ίδιες εφηµερίδες όπως παραπάνω και να
προσκοµιστούν στην εκδούσα υπηρεσία τα σώµατα των εφηµερίδων µε την καταχώρηση των
δηµοσιεύσεων µαζί µε τα εξοφληµένα τιµολόγια πριν την χορήγηση της σχετικής απόφασης
του φορέα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -
Τµήµα Περιβ/κού και Χωρικού Σχεδιασµού
Θεοδωράτου & Βέλλιου – Λαµία 35100.
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
2. ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού
Πατρόκλου 25 - 35100 Λαµία
ΣΑΝΙ∆ΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3.
4.
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας
Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ.
Λ. Χαϊνά 93 – Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α
(Συνηµ: τεύχος Μ.Π.Ε.)
«ΛΑΜ∆Α ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. »,
Μαρία Κιουρί 396, ΠΕΡΑΜΑ
(Τηλ. 210/4015900- fax: 210/4313166
5. ∆ήµος Μαντουδίου– Λίµνης – Αγίας Άννας
τηλ.:22273 50112 – fax : 22270 31012
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Τηλ. 22210 76685-7
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ»
Τηλ 22210 24605
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ»
Τηλ. 22210 22539


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 24 / 08 / 2015.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ:110832/351
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ
1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Τµήµα Περιβ/κού και
Χωρικού Σχεδιασµού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση
ναυπηγείου και την κατασκευή συνοδών έργων της εταιρείας ΄΄ ΛΑΜ∆Α ΝΑΥΣ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΥΜΑΣΙ ΄΄ στο Μαντούδι του ∆ήµου Μαντουδίου –
Λίµνης – Αγίας Άννας, του Ν. Ευβοίας , η οποία θα βρίσκεται στο Τµήµα Περιβάλλοντος
και Υδροοικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93 – Τ.Κ. 34100
ΧΑΛΚΙ∆Α, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών.
1.- Έναρξης δηµοσιοποίησης : 24/08/2015. Λήξης : 24 /09/2015.
2.- Έναρξη προθεσµίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων
απόψεων : 24 /08/2015. Λήξης : 24/09/2015.
3.- Η παρούσα δηµοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο:
-ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ
- ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ
Λαµία: 24-08- 2015.
Ο ΠΡΟΕ∆Ρ

4 Σχόλια:

Ευτυχώς πολύ ο δήμος μας έχει τμήμα προστασίας περιβάλλοντος και πληρώνει προισταμένο στο τμήμα αυτό. Να κάνει τι; αν δεν ασχολείΣτΕ με αυτά τα θέματα ποιος ο λόγος ύπαρξης του. Για πόσες ΜΠΕ γνωμοδοτεί το χρόνο; Καμμία. Διαλύστε το τμήμα αυτό είναι άχρηστο. Να κάνετε και καμμία οικονομία.
Η επιτροπή ποιότητας η τόπο κοινότητα. Κοιμούνται ή αβαντάρουν το λειβαδαρα

Για την τροποποίηση της ΜΠΕ για την βιπε θα γνωμοδοτήσειο δήμος ή είμαστε εγκαταλλημένοι στις όρεξεις και πλουτοθηρικές διαθεσεις των καπιταλιστών να κάνουν ότι τους αρέσει με το περιβάλλον και την υγεία μας. Καλυβιώτη;ΠΟΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ;Η ΠΡΟΕΔΡΟς ΠΑΕΙ ΕΚΔΡΟΜΕς ΣΙΓΑ ΜΗ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ......

ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΤΕ,ΘΑ ΔΙΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΑΝΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ,ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.