Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Αλλάζει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το λιμενίσκο στην παραλία της Αγίας Άννας
Η Αποκεντρωμένη αποφάσισε την ανανέωση και αναδιατύπωση της αρ.16068/1907/17-4-08 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.29053/4397/29-7-2011 απόφασή μας) του έργου ‘’Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγ. Άννας’’ στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας Ν.Ευβοίας, ως εξής :α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας
Πρόκειται για την κατασκευή λιμενίσκου στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου του Αγ.
Βασιλείου στην παραλία Αγ. Άννας του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας στο Ν. Ευβοίας. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:
 Προσήνεμος μώλος (αβγδ) συνολικού μήκους 135 μ.
 Παραλιακά κρηπιδώματα (ΑΒ), (ΕΖ), (ΖΗ) και (ΗΘ) συνολικού μήκους 17 μ., 4,5 μ., 22,75
μ. και 52,15 μ. αντίστοιχα.
 Ράμπα ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών πλάτους 7,55 μ. μεταξύ των κρηπιδωμάτων ΑΒ
και ΕΖ.
 Προβλήτα σχήματος Γ (ΘΙΚΛ) με τμήματα : (ΘΙ) μήκους 76,65 μ. και πλάτους 4,5 μ. και
(ΙΚ) μήκους 35,4 μ. και πλάτους 9 μ.
 Λιμενολεκάνη ορθογωνικής περίπου μορφής η οποία θα καταλαμβάνει έκταση
8 στρεμ. περίπου. και θα έχει μέσο βάθος 7 μ. περίπου.
 Οδός προσπέλασης συνολικού μήκους 118 μ. και πλάτους 4,5 μ. από την παραλιακή οδό
μέχρι το παραλιακό κρηπίδωμα του λιμενίσκου.
 Εξοπλισμός των κρηπιδωμάτων.
β) Κατάταξη βάσει της αρ. 1958/13-01-2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β), όπως ισχύει
Α Κατηγορία, 2η Υποκατηγορία, 3η Ομάδα : «Λιμενικά Έργα» (α/α : 4)
γ) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων
στοιχείων της.

γ1) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης.
Η αρ. 26298/2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β/2003) περί έγκρισης του
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
γ2) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου.
1. Η περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν εντάσσεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί
προστατευόμενες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), τις διεθνείς συμβάσεις και της νομοθεσίας περί Ζ.Ο.Ε. Δεν
περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης καθώς
και στις περιοχές του δικτύου “NATURA 2000”.
2. Ο χώρος εγκατάστασης δεν εντάσσεται σε περιοχή αρχαιολογικής, πολιτιστικής αξίας
βάσει της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι
στην περιοχή.
δ1) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων κ
Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ.
55/98 «Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος».
8. Να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν:
 Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από
πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικά υλικά, κ.λ.π.) εγκεκριμένου τύπου, καθώς
και εγκεκριμένου σχεδίου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής,
«Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης», (PORT CONTIGENCY PLAN – P.C.P.) που θα εφαρμόζεται
κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας που δύνανται να
προκληθούν από τη λειτουργία των εν λόγω λιμενικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το
Ν.2252/94 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα…» (ΦΕΚ 192/Α), το Π.Δ.
11/02 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από
πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» και την αριθ. Τ/9803/03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323/Β)
«Γενικός κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων».
 Τη συλλογή και νόμιμη διάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλων των
πετρελαιοειδών, λιπαντελαίων, λυμάτων, απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπογόνων
ουσιών, που θα παραχθούν είτε κατά την κατασκευή των έργων, είτε από τη λειτουργία
του λιμένα.
 Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που μπορεί να
προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανών βλαβών, κ.λ.π., από τους
χώρους και εγκαταστάσεις του λιμένα.
9. Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα, που θα προέλθουν από τις εργασίες κατασκευής του
έργου (καθαιρέσεις, εκσκαφές, εξυγίανση πυθμένα, επιχώσεις, κατασκευή κρηπιδωμάτων,
προβλήτας και μώλου κ.λ.π.) να περισυλλέγονται και να διατίθενται νόμιμα σε χερσαίους
χώρους.
10.Η λιθορριπή και οι ογκόλιθοι που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των κρηπιδωμάτων,
των προβλητών και του μώλου, καθώς και οι πλάκες για την κατασκευή της ράμπας
(γλίστρας) να μην περιέχουν συστατικά βλαπτικά / επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλλον.
11.Το οικείο Λιμεναρχείο να μεριμνήσει για το γενικότερο έλεγχο της περιοχής και σε περίπτωση
που διαπιστωθούν έργα που έχουν εκτελεστεί χωρίς τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις, να
κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κυρώσεων κατά παντός υπευθύνου, ενημερώνοντας το
Υ.Ε.Ν.
12.Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και του Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
13.Να εφαρμοστεί στο ακέραιο η μελέτη και να μην υπάρξει κανενός είδους τροποποίηση ή
επέκταση του έργου ή τμημάτων του στους χώρους αιγιαλού, παραλίας και στο θαλάσσιο
χώρο χωρίς την έγγραφη γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο
μεταβληθούν τα τοπογραφικά και γεωμετρικά στοιχεία του έργου, να επανυποβληθεί η
σχετική Μελέτη, προκειμένου να εκφράσει απόψεις η Ε.Ε.Α.
14.Να προηγηθεί παράκτιος και υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος από καταδυτικό κλιμάκιο της
Ε.Ε.Α. στην περιοχή χωροθέτησης των έργων.
15.Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να ξεκινήσουν αφού πρώτα ζητηθεί από τον φορέα του έργου
άδεια από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές υπηρεσίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων) και να εκτελεστούν με την επίβλεψη των παραπάνω αρμοδίων
Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να ειδοποιηθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία
εγκαίρως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση
ανεύρεσης αρχαιοτήτων, να διακοπούν οι εργασίες και από όλες τις ανασκαφικές έρευνες θα
εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών. Η δαπάνη των σχετικών εργασιών θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έργου (άρθρο 37, παρ.6 του Ν. 3028/02, ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002).
16.Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:
 Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν.
 Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά
καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση
των περιβαλλοντικών όρων.

Πέραν αυτού, με μέριμνα του κυρίου του έργου, να υπάρχει κατά νομοθεσία υπεύθυνος
φορέας διοίκησης και διαχείρισης και να οριστούν τα αποφαινόμενα όργανα εκτέλεσης του
έργου.
17.Ο κύριος του έργου οφείλει, από στις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου,
να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του
περιβάλλοντος.
18.Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία
του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις
ανεξάρτητα της ιπποδύναμης αυτών, ακόμη και αν αυτές είναι κινητές. Επίσης, με μέριμνα του
κύριου του έργου και πριν την εκτέλεσή του, να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και
εγκρίσεις σύμφωνα με το Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285/Α) κλπ κείμενες διατάξεις, για τις κατασκευές
που προβλέπονται εντός αιγιαλού και παραλίας, καθώς και για τα έργα που προγραμματίζονται
εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα.
19.Σε περίπτωση που απαιτηθεί τροποποίηση ή άλλη επέμβαση κατά την κατασκευή ή/ και
λειτουργία του έργου να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και μόνο μετά την
τροποποίηση των σχετικών εγκρίσεων και των αδειών.
20.Ο προγραμματισμός των έργων να γίνει έτσι ώστε, η δέσμευση των χώρων του λιμένα, κατά
τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να γίνεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό
διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται άμεσα και να παρέχεται η
απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
21.Τα κατασκευαστικά υλικά (οικοδομικά, επάλειψης, εμποτισμού, βαφής, συγκολλήσεων των
πλωτών εγκαταστάσεων κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να
είναι φιλικά προς το περιβάλλον, απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών
επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον (δηλ. ενώσεις που περιέχουν υδράργυρο, αρσενικό,
κάδμιο, οργανοκασσιτερικές, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, κ.λ.π.) και που
συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1100/91/91
(ΦΕΚ/Β/1008/12-12-1991), και των ΥΑ 475/2002/03 (ΦΕΚ/Β/208/25-02-2003) και
121/2003/03 (ΦΕΚ/Β/1045/29-07-2003).
22.Τα αδρανή υλικά να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και εγκαταστάσεις
αμμοχαλικοληψίας με εγκεκριμένους και σε ισχύ περιβαλλοντικούς όρους.
23.Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου και αμμοληψίες ή λήψεις αδρανών ή άλλων
υλικών από οποιοδήποτε σημείο χωρίς νόμιμη αδειοδότηση κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
24.Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτασπίδες κλπ).
25.Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού ως άνω εντός θαλάσσιας περιοχής
26.Να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά τη
λειτουργία του, για την αποφυγή διαρροών μέσα σε ύδατα, (και που μπορεί να προκαλέσουν
ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανόν βλαβών κλπ) με την κατασκευή
ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε
εφόσον αυτά καταλήγουν σε υδάτινο αποδέκτη να είναι απαλλαγμένα από κάθε μορφής
οργανική ύλη.
27.Δεν επιτρέπεται η έκπλυση και συντήρηση των μηχανημάτων του έργου και της
δραστηριότητας στο χώρο του λιμένα.
28.Κατά το σχεδιασμό του έργου να προβλεφθούν διατάξεις, διαμορφώσεις κ.λ.π. οι οποίες να
εξασφαλίζουν την επαρκή ανανέωση των νερών της λιμενολεκάνης.
29.Για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι όροι και διατάξεις της ΚΥΑ
50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03)
30.Τα υλικά εκσκαφών που προκύπτουν να αποθηκεύονται προσωρινά και να χρησιμοποιηθούν
για την επίχωση των σκαμμάτων.
31.Ο κύριος του έργου θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/10 και του
Ν.4030/12 για τη διάθεση των αποβλήτων υλικών καθαιρέσεων (ΑΕΚΚ). Τα ακατάλληλα
πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών (από εκβαθύνσεις κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων εξορυκτικής δραστηριότητας της ευρύτερης
περιοχής μετά από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις.
32.Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από
τις εγκαταστάσεις.
33.Η κατασκευή που πρόκειται να υλοποιηθεί σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με
τους όρους δόμησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών διαταγμάτων.
34.Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί, θα καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση και θα πρέπει
να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την περίφραξη του, που είναι αναγκαία για την
εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό.
Η επιλογή του εργοταξιακού χώρου, των οδών πρόσβασης κλπ. θα γίνει με τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι δεσμεύσεις στην παράκτια ζώνη.
35.Να σημανθούν με προειδοποιητικές πινακίδες οι εκάστοτε χώροι παρέμβασης.
36.Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατόν να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωμάτων)
θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών
βροχοπτώσεων στην περιοχή ή έντονων κυματισμών.
37.Να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις
βροχές.
38.Μετά το πέρας των κατασκευών του έργου ο χώρος θα επαναφερθεί από τον Ανάδοχο στην
μορφή που έχει προβλεφθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες. Ειδικότερα, ο εργολάβος του έργου
θα πρέπει να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση
που υπάρχει, απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, χρήσιμα ή
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κλπ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή
ισχύει και για τις προσωρινές κατασκευές και είναι ανεξάρτητη της απόστασης από τη θέση
του έργου.
39.Να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου η κατασκευή του σύμφωνα με την
τρέχουσα βέλτιστη κατασκευαστική τεχνολογία και τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Για
το σκοπό αυτό για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν όπως και για τις εκτελούμενες
εργασίες να συνταχθούν σε δελτία και να εξασφαλισθούν οι τεχνικές προδιαγραφές με τα
ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπου θα πρέπει υλικά (πχ αντοχή, ανθεκτικότητα,
διάρκεια ζωής, υγεία, αντίσταση στη διάβρωση, στη γήρανση, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην
ακτινοβολία, στην πλευστότητα, στη διαπερατότητα, κλπ), εργασίες και προσωπικό
(πιστοποιημένα και έμπειρα συνεργεία, αδειούχοι τεχνίτες, κλπ) να ικανοποιούν.
40.Να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των διαλαμβανομένων υπηρεσιών, διενεργώντας
τακτικά (π.χ. στις θέσεις παράδοσης) τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία και τις
προδιαγραφές ελέγχους.
41.Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη απαραίτητη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών.
42.Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν χρησιμοποιήσει σκυρόδεμα από
λειτουργούσες επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται να εγκαταστήσει συγκροτήματα παραγωγής
εργοταξιακού χαρακτήρα, πρέπει να συντάξει και υποβάλει αρμοδίως σχέδιο που θα
περιλαμβάνει και την προτεινόμενη κατάλληλη αντιρρυπαντική τεχνολογία που θα
εφαρμοστεί. Απαγορεύεται η εγκατάσταση συγκροτήματος θραύσης αδρανών (σπαστήρας –
σπαστηροτριβείο, μόνιμα ή κινητά), διότι η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται σε άμεση
γειτονία με την ακτή.
43.Απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιας άμμου και θαλασσινού νερού κατά τη δόμηση των
σκυρόδετων κατασκευών και χρήση τσιμέντου κατ’ ελάχιστον 330kg/m3 σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 206-1.
44.Σε όλες τις σκυρόδετες κατασκευές να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ανθεκτικό στα χλωριόντα,
με επαρκή επικάλυψη του οπλισμού.
45.Να εξασφαλισθεί επαρκής αντιδιαβρωτική προστασία τόσο των σκυρόδετων όσο και των
μεταλλικών κατασκευών.
46.Κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη απαγωγής των βρόχινων νερών
που θα πέφτουν στα επιχώματα μέσω κατάλληλου συστήματος χαλικόφιλτρου.

47.Τα πλωτά ναυπηγήματα (μικρού μεγέθους) που ενδεχομένως χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για
πόντιση των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά ασφάλειας
που θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους στο έργο.
48.Σε περίπτωση που η μεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδρομή των φορτηγίδων
μεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον χώρο του έργου θα πρέπει να
γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και να
εγκριθεί αρμοδίως
49.Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων να ακολουθούν τους περιορισμούς και λοιπές οδηγίες
της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών να λαμβάνει υπόψη τυχόν
καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων των φορτηγίδων μεταφοράς των
υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάμενους διαύλους ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών
στην ευρύτερη περιοχή.
50.Για την ασφαλή ναυσιπλοΐα ευρύτερα της θέσης του έργου ο Ανάδοχος να λάβει μέτρα
επισήμανσης των εκτελούμενων ύφαλων εργασιών κατασκευής των έργων σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν. 1629/1951 περί φάρων.
51.Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν
εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της
αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από
την έναρξη των εργασιών.
52.Εντός ή πλησίον φυτικής έκτασης, δεξαμενής καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων μέσων
απαγορεύονται οι εργασίες κοπής και συγκόλλησης καθώς και οποιασδήποτε άλλης εργασίας η
οποία εγκυμονεί το κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα και εκδήλωσης πυρκαγιάς.
53.Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για
την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων, κλπ. και για
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.
54.Κατά την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
των διερχόμενων (οχημάτων και πεζών) από ατυχήματα.
55.Να αποφευχθεί η δημιουργία και να εμποδίζεται η εύκολη πρόσβαση σε επικίνδυνα σημεία,
όπως μεγάλα βάθη, μεγάλα ύψη, μη επαρκώς στηριχθέντα ογκώδη, βαριά ή / και ψηλά
σώματα, δεξαμενές νερού, λάκκους, επιχωματώσεις, χαλαρά πρανή και βράχοι, χάλυβες,
πλέγματα, σωλήνες κλπ.
56.Κατά την διαμόρφωση όλων των εκσκαφών να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση κατάλληλη
αντιστήριξη.
57.Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά
ηχοπετάσματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη μελέτης
διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ.
58.Να γίνεται συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από
ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων
και θορύβου.
59.Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του εργοταξίου
να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την ΚΥΑ
37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007
(ΦΕΚ/Β’/286/2-3-2007).
60.Τα προϊόντα εκσκαφής – εκβαθύνσεων κ.λ.π. που θα προκύψουν από τις εργασίες των έργων,
να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου εφόσον κριθούν κατάλληλα και πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση η απόρριψή τους να γίνει τηρουμένων των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασιών για εργασίες που συνεπάγονται
εκσκαφή – εκβάθυνση – απόρριψη βυθοκορημάτων στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, για την
απόρριψη των υλικών αυτών στη θάλασσα, απαιτείται Άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η
οποία χορηγείται κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ) και
σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων Υπηρεσιών οικείων Περιφερειών (Διεύθυνση Υγείας, Περιβ.),
ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ (Π.Δ. 55/98, Ν.855/78, Ν.1147/81, Π.Δ. 68/95 και ΥΑ
181051/2079/78/14-12-1978). Σε αυτή και μόνο την περίπτωση (κατόπιν της ειδικής άδειας)
προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών τα οποία δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ως

επιχώματα σε άλλη θέση του έργου, μπορούν να διατίθενται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα
των 50μ. και σε απόσταση από την ακτογραμμή (μεγαλύτερη από 1 χ.λ.μ.) και σε επαρκή
απόσταση από τυχόν υπάρχοντα λιβάδια Ποσειδωνίας. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται με
τρόπο ώστε τα υλικά να κατανέμονται ίσα στην επιφάνεια που θα οριστεί (με βάση τις
παραπάνω προϋποθέσεις), και επιπρόσθετα η δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην
μειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3μ. Για το λόγο αυτό τα βυθοκορήματα θα
πρέπει να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση. Η απόρριψη θα πρέπει πραγματοποιείται
κατακόρυφα και όσο το δυνατόν βαθύτερα από την επιφάνεια της θάλασσας στη διάρκεια της
ημέρας. Ο χώρος διάθεσης εγκρίνεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές υποβάλλοντας κάθε
εβδομάδα στην εν λόγω αρχή καταγραφικό χάρτη με τις πορείες και τα στίγματα της
απόρριψης. Τα προϊόντα υποθαλάσσιων εκσκαφών, δύναται επίσης να διατεθούν σε χερσαίο
χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο που θα υποδείξει η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου.
61.Τα κάθε είδους απορρίμματα και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια
και παντός τύπου απορρίμματα να συλλέγονται (σε ειδικούς προς τούτο κάδους) και να
απομακρύνονται από τους χώρους του έργου, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις ή/και μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04).
62.Απόβλητα υλικών συσκευασίας που θα προκύψουν να συλλέγονται σε ειδικά προς τούτο χώρο
και να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν2939/2001.
63.Τα αστικά απορρίμματα να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων για περισυλλογή από
τα απορριμματοφόρα του οικείου δήμου.
64.Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στις περιοχές του έργου.
65.Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών να γίνεται σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ
75/Α/5-3-04).
66.Απαιτείται ο συστηματικός καθαρισμός στους δρόμους πλησίον του έργου με μηχανικά
σάρωθρα, σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο.
67.Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές και ο λοιπός απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
68.Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις πηγές
εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων.
Πιο συγκεκριμένα:
 Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω
εγκαταστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη
νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας εκπλυμάτων.
 Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα
διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Σε περίπτωση που το μέτρο
αυτό δεν αποδώσει, προτείνεται η διαβροχή με κατάλληλες χημικές ουσίες.
 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
 Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες.
 Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος
απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί τόπου για
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα,
θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου.
69.Να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε / από σωρούς. Η εναπόθεση
υλικών σε σωρούς να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο
μηχάνημα). Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3m.
70.Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την αποφυγή της
ρύπανσης τόσο του εδάφους όσο και του θαλάσσιου χώρου (απαγόρευση πλύσης οχημάτων
εντός του χώρου, αλλαγής, διαρροή ή/και απόρριψη λαδιών, χρωμάτων, διαλυτών, κλπ).
71.Συνιστάται η εγκατάσταση συστημάτων πλύσης των τροχών όλων των οχημάτων που
εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασιών. Να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και
καθίζησης των νερών έκπλυσης των τροχών και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου
από την ιλύ, με διάθεσή της σε αδειοδοτημένους χώρους.

72.Απαγορεύεται η απόρριψη προϊόντων έκπλυσης από τις μπετονιέρες του εργοταξίου στη
θάλασσα. Ο καθαρισμός τους να γίνεται εκτός του χώρου του λιμένα.
73.Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν προσωρινές
χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
74.Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια,
καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους ή στη
θάλασσα. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665/Β/85) και στο ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ
64/Α/2-3-2004).
75.Η επισκευή, συντήρηση ή αλλαγή λαδιών των μηχανημάτων – οχημάτων του έργου να γίνεται
σε αδειοδοτημένα συνεργεία, τα οποία θα είναι επίσης εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες
αποφάσεις – εγκρίσεις, άδειες, και όλα τα μηχανήματα-οχήματα θα φέρουν πιστοποιητικά
θορύβου, ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, κ.λ.π.
76.Σε περίπτωση τυχόν διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών
υλικών όπως άμμος, ροκανίδια τα οποία εν συνεχεία θα διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
77.Για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα (όπως χρησιμοποιημένα υγρά φρένων, αντιψυκτικά
υγρά, διαλύτες, ρυπασμένα υλικά όπως φίλτρα, στουπιά κ.λ.π., συσσωρευτές) η διαχείριση και
διάθεσή τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει
τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τοξικά και
επικίνδυνα απόβλητα (ΚΥΑ 13588/725/2006, ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΚΥΑ 8668/2007,
Ν4042/12). Πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε είδους υγρών αποβλήτων από τους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών και το εργοτάξιο.
78.Η χρήση των εγκαταστάσεων να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες από τη νομοθεσία και τα
σχετικά διατάγματα χρήσεις γης.
79.Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των χώρων
κοινής χρήσης (προβλήτες, καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες, κ.λ.π.) και
υγιεινής.
80.Οι απαιτήσεις σε ύδρευση της δραστηριότητας να καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το
δημοτικό δίκτυο.
Να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. ελεγχόμενη
ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, κ.λ.π.).
81.Να υπάρχει οργανωμένο σύστημα και δίκτυο πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση τυχόν
περιπτώσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γενικότερα να τηρούνται όλα τα μέτρα πυρασφάλειας
που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
82.Να προβλεφθεί η στάση και στάθμευση των εξυπηρετούμενων οχημάτων να γίνεται
αποκλειστικά εντός του χώρου της δραστηριότητας και όχι σε δημόσιο οδικό δίκτυο.
83.Οι εγκαταστάσεις του έργου (προβλήτες, μώλοι, καθίσματα, προστατευτικά κιγκλιδώματα,
περίφραξη, φωτισμός, χώροι προσωπικής υγιεινής, Η/Μ εγκαταστάσεις και συστήματα
ασφαλείας, συστήματα πυρασφάλειας, χρωματισμοί, μεταλλικές κατασκευές, φυτεύσεις κ.λ.π.)
πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται τακτικά και να τηρούνται οι
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Τυχόν επισφαλή στοιχεία θα πρέπει να εντοπίζονται και να
αντικαθίστανται άμεσα.
84.Να τοποθετηθούν κατάλληλοι προσκρουστήρες στα κρηπιδώματα προς αποφυγή ατυχημάτων
στα σκάφη και πρόκλησης διαρροών.
85.Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.
86.Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του λιμένα να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν
απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή εγκεκριμένου τύπου σύστημα καθαρισμού
λυμάτων.
87.Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των υπόχρεων με την
κείμενη νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο και στην απαγόρευση οργανοκασσιτερικών
ενώσεων σε πλοία, στη διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, στερεών ή μη
επικίνδυνων αποβλήτων, λιπαντελαίων, πολυχλωριωμένων υδρογονανθράκων PCB και PCT,
στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων και στον Κανονισμό (Ε.Κ.)

αρ.1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2001 για τις
μεταφορές αποβλήτων (W.S.R.).
88.Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο σε δυο σταθερά σημεία, ένα εκτός και ένα
εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες παράμετροι του θαλάσσιου
νερού:
 Θερμοκρασία.
 pH.
 Διαλυμένο Οξυγόνο.
 Χρωματισμός.
 Κολοβακτηριοειδή.
 SS (αιωρούμενα στερεά).
 Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες.
 Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu).
για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε
ειδικό βιβλίο που θα θεωρηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φθιώτιδας
και θα τηρείται από τον κύριο του έργου. Η δειγματοληψία και η μέτρηση των παραμέτρων
αυτών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου.
89.Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς
αποδέκτες.
90.Να εκτελείται τακτική καθαριότητα και έλεγχος του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων για
την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων.
91.Να ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος με διαρροή τοξικών ουσιών.
92.Να πραγματοποιείται τακτικός περιοδικός έλεγχος, καθαρισμός και απομάκρυνση με σύγχρονο
τρόπο των χώρων γύρω από τις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις όπως και μέσα στη
λιμενολεκάνη από σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες,
αποθέσεις, έλαια και συμπαρασύρσεις ομβρίων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν
προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία του λιμένα (διέλευση οχημάτων, σκαφών, διερχομένων
κλπ).
93.Να εφοδιαστεί ο χερσαίος χώρος με επιπλέον κάδους οικιακών απορριμμάτων στους οποίους
να συλλέγονται τα αστικού τύπου απορρίμματα και να απομακρύνονται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα της περιοχής έτσι ώστε να μην απορρίπτονται ανεξέλεγκτα και θα προκαλούν
περιβαλλοντική υποβάθμιση του χώρου.
Συγκεκριμένα, προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών κάδων απορριμμάτων σε αρκετά κεντρικά
σημεία της χερσαίας έκτασης οι οποίοι θα συλλέγονται από την υπηρεσία καθαριότητας του
οικεΔήμου.
94.Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (χωριστά) και
να διατίθενται σε εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) «Μέτρα και όροι για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» όπως ισχύει.
95.Τα ανακυκλώσιμα υλικά να διατίθενται στους ειδικούς κάδους ή σε αδειοδοτημένες μονάδες
ανακύκλωσης.
96.Τα προς απόσυρση είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να παραδίνονται σε
κατάλληλα σημεία συλλογής, που έχουν επιλεγεί από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π/Δτος 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/04).
97.Οι προς απόσυρση ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να παραδίνονται σε κατάλληλα σημεία
συλλογής, που έχουν επιλεγεί από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π/Δτος 115/04 (ΦΕΚ 80/Α/04).
98.Αν χρησιμοποιηθούν συσκευές κλιματισμού, να ελέγχεται τακτικά η λειτουργία τους και να
χρησιμοποιούνται συσκευές φιλικές προς το περιβάλλον (χωρίς χλωροφθοράνθρακες – CFC).
99.Να χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα στην χερσαία ζώνη εφοδιασμένα με κατάλληλα
καλύμματα και ανακλαστήρες φωτός, έτσι ώστε να μειώνεται η διάχυση του φωτός προς τα
πλάγια και επάνω (φωτιστικά συστήματα προσανατολισμένης εκπομπής).
100.Απαγορεύεται ο καθαρισμός υφάλων μέσα στη λιμενολεκάνη για την προστασία των
βενθικών οργανισμών.

101.Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους απορρυπαντικών ή άλλων χημικών ουσιών στο πλύσιμο
των προσδεδεμένων σκαφών εντός της λιμενολεκάνης.
102.Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου
θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού, και των ηχητικών
εγκαταστάσεων σύμφωνα με το ΠΔ 4/88/28-01-2088 (ΦΕΚ 61/Δ) «Περί των θορυβωδών
εγκαταστάσεων και λειτουργιών σε τουριστικές εγκαταστάσεις» και των ΚΥΑ 7034/1298/24-
03- 1999 (ΦΕΚ 368/Β) και ΚΥΑ/Υ2/ΟΙΚ/15438/17-10-2011 (ΦΕΚ1346).
103.Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που περιγράφονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και
συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
104.Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δραστηριότητας
και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας.
στ) Χρονικό διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο – προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή της
Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) έτη από την
υπογραφή της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι:
 Θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται με την παρούσα απόφαση.
 Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά την διάρκεια
λειτουργίας του έργου.
1. Ο φορέας του έργου, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ και εφόσον επιθυμεί τη
συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για
την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.
2. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας
ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί
εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της,
υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου όπως αυτό
περιγράφεται στη μελέτη και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται
η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές / έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν
σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο
περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι
περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του
άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών
αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν.
4014/2011.
ζ) Λοιπές Διατάξεις
1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας
και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση
εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,
εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της
δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται
νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία
εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.
2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις
που τυχόν κατισχύουν αυτής.
η) Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ.
-12-
1. Η ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι
διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται
από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό
όργανο.
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα
καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του
με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται
στο χώρο του έργου.
 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των
αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους
όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) και όπου
αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την
συνοδεύει.
4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή
παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της
δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30
του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012
και ισχύει.
θ) Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ.
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή
της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική
απόφαση).
Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, ΦΕΚ 97Α (Ν 2503/1997, ΦΕΚ 107Α, άρθρο
1, παρ.2, καθώς και άσκηση μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ
9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β).

Ε.Δ.
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Π 8.2
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Χημικός ΜηχανικόςΔιαβάστε επίσηςΤο Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε να προτείνει για ένταξη στο Ε.Π την κατασκευή αλιευτικού λιμενίσκου στην παραλία της Αγίας Άννας, αξίας 9 εκατ. Ευρώ.2 Σχόλια:

Πολλά τα κακαρίσματα αλλά αυγά τίποτα.

Πάλι παράνομα φώτα στην παραλία αγκάλης πήγατε να βάλετε ευτυχώς σας πήρανε χαμπαρι

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.