Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Δημοπράτηση από την Κτηματική Υπηρεσία της χρήσης 2 θέσεων στην παραλία Κοχύλι της Λίμνης για ομπρέλες και ξαπλώστρες


από το Διαύγεια


Την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης 13:00 μ.μ., θα διεξαχθεί, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής
Διεξαγωγής Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και
κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Δ.Χαλκιδέων, της Π.Ε. Εύβοιας, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ/Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΣΗ 17: ”Παραλία Κοχύλι”, Δ.Ε. Ελυμνίων, συνολικού εμβαδού Ε=262,00 τ.μ., για
τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών, με τιμή εκκίνησης 1.572,00 €/έτος (6,00 €/τ.μ.).
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.572,00€/έτος x 2 έτη = 3.144,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη,μέχρι και την 31-12-2019
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
(Α) Χ: 438558.00, Ψ: 4291144.68
(Β) Χ: 438561.74, Ψ: 4291137.60
(Γ) Χ: 438590.72, Ψ: 4291152.91
(Δ) Χ: 438586.98, Ψ: 4291159.99


ΘΕΣΗ 18: ”Παραλία Κοχύλι”, Δ.Ε. Ελυμνίων, συνολικού εμβαδού Ε=100,00 τ.μ., για
τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών, με τιμή εκκίνησης 600,00 €/έτος (6,00
ευρώ/τ.μ.).
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 600,00€/έτος x 2 έτη = 1.200,00€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη, μέχρι και την 31-12-2019
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:
(Α) Χ:438735.72, Ψ: 4291228.07
(Β) Χ:438737.34, Ψ: 4291223.24
(Γ) Χ:438748.65, Ψ: 4291227.40
(Δ) Χ:438747.20, Ψ: 4291232.03


Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Β1. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας,
στο Διαύγεια HTTPS :// diavgeia . gov .gr και με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Κτηματικής
Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων ΟΤΑ.
Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο
μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης με δική τους επιμέλεια
και ευθύνη.
Β2. Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Δημοπρασία
Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται κατά την
ημέρα διεξαγωγής της, να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση
Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει, κατ’ ελάχιστον, ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τον
κωδικό θέσης (θέση-τοπωνύμιο, όπως περιγράφεται στη διακήρυξη) για την οποία
ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου
τους.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη (με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής), στην οποία αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της
διεξαγωγής της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
γ. Εγγυητική επιστολή, για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της
δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία στην οποία θα
αναφέρεται ρητά: «Για συμμετοχή στην από 22-06-2018 πλειοδοτική δημοπρασία της
Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας και ειδικότερα για τον κωδικό θέσης: ΘΕΣΗ ............ , με
σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας για
τροχήλατη καντίνα, ή/και ομπρέλες-ξαπλώστρες, ή θαλάσσια μέσα αναψυχής». Η Εγγυητική
επιστολή επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον
τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά
την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια
δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση
ενδιαφέροντος χωριστά.
Β3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα γραφεία της έδρας της
Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας στην πόλη της Χαλκίδας (οδός Μεσσαπίων αρ. 10, Τ.Κ.
34100, τηλ. 22221353302 – e-mail:syzefxis@2495.syzefxis.gov.gr) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Β4. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η Δημοπρασία διενεργείται υπό την εποπτεία της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας
Δημοπρασιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας (αρ. 1 της αρ. ΔΔΠ0008701/0544ΒΕΞ2017
ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών), η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στα
γραφεία της Υπηρεσίας.
Ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική (αγγλικού τύπου)», δηλ. οι
δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το
υψηλότερο τίμημα.
Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά του στην Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των
Δημοπρασίων της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, την ημέρα που ορίστηκε παραπάνω. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί όλες τις προσφορές μεγαλοφώνως. Οι προσφορές των
πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη
με τη σειρά που εκφωνούνται. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη,
η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πρός την
Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόμιμη απλή
εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της
αμέσως προηγούμενης (υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε
3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται
αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που
ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την
τελευταίαυψηλότερη έγκυρη προσφορά.
Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους,
ούτε αυτά λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη
θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.
Σε περίπτωση απόρριψης εκάστου ενδιαφερομένου από τη διαδικασία η απάντηση της
Επιτροπής Διεξαγωγης της Δημοπρασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας
εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και
πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, η απόφαση
της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, περί αποκλεισμού
ενδιαφερομένου να συμμετέχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας
διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Β5. Υποβολή ενστάσεων
Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να
υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνά τους ενώπιον της
Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των
δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.
Β6. Υπογραφή πρακτικών δημοπρασίας
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή
Διεξαγωγής της Δημοπρασίας και τον τελευταίο πλειοδότη.
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας εκδίδει Απόφαση έγκρισης των
πρακτικών της δημοπρασίας, την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως στους συμμετέχοντες.
Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων (δύο ημέρες από την κοινοποίηση της
Απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Δημοπρασίας στους συμμετέχοντες), με μέριμνα του
Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος
οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον
προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της ΥΑ. Σε περίπτωση μη υπογραφής της
σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου, χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Πρίν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο τελευταίος πλειοδότης
υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία με άλλη
εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής
χρήσης κοινoχρήστου χώρου, σε ισχύ έως την 31-12-2019, για ποσό ίσο με το (1/10) του
επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης
παραχώρησης.
Το Δημόσιο, δύναται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
των Όρων της Σύμβασης σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης
που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως βασικοί και
ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
Ο/Η υπερού/ής η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας δεν δικαιούται τη
μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.
Β7. Δικαιολογητικά και Σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης
Εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών της
δημοπρασίας, υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων
χώρων αιγιαλού, παραλίας, μεταξύ της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας και του
τελευταίου πλειοδότη – υπερού.
Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης
προσκομίσει τα παρακάτω:
α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου 30ημέρου (30 ημέρες).
β) νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους
ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του ε
Β10. Λήξη παραχώρησης.
Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης ο
υπερού, υποχρεούται να εγκαταλείψει τον χώρο, παραδίδοντάς τον στην αρχική του
κατάσταση, διαφορετικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας.
Β11. Προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος.
Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης συντάσσεται σε τρία (3)
αντίτυπα και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού προηγουμένως καταβληθεί από
το μισθωτή το προβλεπόμενο ποσοστό 50% επί του ετήσιου (2018) μισθωτικού
ανταλλάγματος (πλέον τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου) υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και το υπόλοιπο 50% επί του ετήσιου (2018) μισθωτικού ανταλλάγματος
(πλέον τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου) υπέρ του οικείου Δήμου.
Για το έτος 2019:
Το αργότερο μέχρι την 31-03-2019 καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό 50%
υπέρ του Δημοσίου (πλέον τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου) και το υπόλοιπο
50% του μισθώματος υπέρ του Δήμου καταβάλλεται ως εξής:
– Μέχρι την 31-03-2019 καταβάλλεται ποσοστό 25% επί του ετήσιου μισθωτικού
ανταλλάγματος (πλέον τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου)
– Μέχρι την 31-05-2019 καταβάλλεται ποσοστό 25% επί του ετήσιου μισθωτικού
ανταλλάγματος (πλέον τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ/μου)
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής είτε αυτή αφορά στο ποσοστό του
ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου είτε στο ποσοστό ανταλλάγματος υπέρ του Δήμου η
σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται πλέον από την Κτηματική
Υπηρεσία όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
Β12. Λήψη Μέτρων Προστασίας
Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και
παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και
ελεγκτικές αρμοδιότητες του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/
12−11−1929, Ν. 263/1968, Ν. 2971/2001 κ.τ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους
αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας. Ο χρήστης υποχρεούται να βοηθά και
να συνδράμει στους ελέγχους των αρμοδίων οργάνων στην ευρύτερη περιοχή του.
Β13. Ανάκληση Παραχώρησης
Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας
αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής
λιμενικών έργων.
Β) Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με την υπ’
13
αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636Β΄/12-05-2017) και το
άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, συνεπάγεται η λήψη όλων
των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.
Γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄/11-05-2017
απόφασης ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636Β΄/12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και εν
γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους παραχωρούμενους χώρους ανακαλείται η
παραχώρηση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποδίδονται τα εισπραχθέντα
μισθώματα αλλά και τα τυχόν προς είσπραξη μισθώματα υπέρ του Δημοσίου.
Δ) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύμφωνη γνώμη από τις καθ΄ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες
(Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας) για κάποιοα από τις υπό δημοπράτηση θέσεις, για λόγους
προστασίας Αρχαιοτήτων, δύναται να ακυρωθεί η παραχώρηση των θέσεων αυτών σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης και να μην συναφθεί η σύμβαση
παραχώρησης, χωρίς δικαίωμα προσβολής της διαδικασίας από τους συμμετέχοντες σε αυτή
και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης σε βάρος του Δημοσίου.
Ε) Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μίσθωσης λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, ο
πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη θέση θα
δημοπρατηθεί εκ νέου.
Β14. Επανάληψη της δημοπρασίας
Επαναληπτική δημοπρασία διακηρύσσεται μετά από κρίση της Επιτροπής διεξαγωγής
Δημοπρασιών, την επόμενη μέρα της διεξαγωγής της αρχικής δημοπρασίας (εφόσον αυτή έχει
αποβεί άγονη) με περιληπτική διακήρυξη, που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, η οποία δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτής στο Διάυγεια και
διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της αρχικής εντός τριών (3) ημερών μετά τη
δημοσίευσή της. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των
αντίστοιχων ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο
μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία Εύβοιας.
Β15. Υποχρεώσεις υπερού η παραχώρηση
Ο υπερού η παραχώρηση υπόκειται στις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.
2971/2001, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις τις διατάξεις της με αρ.
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 ΚΥΑ Εσωτερικών, Οικονομικών & Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 1636/τ.Β΄/12-05-2017), περί “Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών
και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού”,
όπως αυτές ισχύουν.
Ο παραχωρημένος χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση της
δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε.
Ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου
χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή
κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των
Δημοσίων Κτημάτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα
βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα
αυτών.
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που
συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις,
επιχωματώσεις κλπ), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων,
αυτοκινήτων κλπ. Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνει
εντός των κοινόχρηστων χώρων.
Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν. 2971/2001,
επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των
λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των
προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που
περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ − ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ − ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ».
Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται στη χρήση υλικών εναρμονισμένων με το
περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) και απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδών από πλαστικό, ψυγείων,
μπαρ κλπ.
Ο υπερού η παραχώρηση πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην τίθενται
θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.
Ο παραχωρημένος χώρος θα είναι ελεύθερος, χωρίς περιορισμούς και σε καμία
περίπτωση δεν θα περιορίζεται ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού, ενώ δεν θα επιτρέπεται
καμία εγκατάσταση μόνιμου χαρακτήρα επ΄αυτού, ούτε η διέλευση τροχοφόρων.
Η μέγιστη κάλυψη του παραχωρούμενου χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%
αυτού, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και
ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την
ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
Ο παραχωρούμενος – κοινόχρηστος χώρος απαγορεύεται να περιφραχθεί και πρέπει να
εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του
περιβάλλοντος. Ο υπερού η παραχώρηση υποχρεούται να μεριμνεί για τον καθημερινό
καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων
απορριμάτων και γενικά για την καθαριότητα της ακτής και του περιβάλλοντος αυτής χώρου.
Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 και γενικά να
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των
εργαζομένων, αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς.
Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων
πέραν των ορίων της παραχώρησης.
Συμφωνείται απερίφραστα ότι το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανές
καταστροφές που ενδεχομένως θα προκληθούν εξαιτίας ισχυρής κυματαγωγής ή άλλου
φυσικού φαινομένου στην περιουσία του υπερού η παραχώρηση.
Β16. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.
Στους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής
χρήσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών−αυτοκινούμενων ή
μη−εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30−7−2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15
τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν
οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.
Τα παραρτήματα: 1 «Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου Β9 της παρούσας», 2 «αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου Β9 της παρούσας» αποτελούν αναπόσπαστα
στοιχεία της διακήρυξης.
Χαλκίδα, 11-06-2018
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας
Αθηνά Μπούρικα
Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός ΠΕ/Α΄

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.