Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων. 40.800 Ευρώ μπορεί να διεκδικήσει ο δήμος μας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΛΕΙ Τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προ
κειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις.
1.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων
για την επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλ
ης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη
βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπ
αίδευσης και την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της
εκπαίδευσης.
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται
σε 50.000.000 ευρώ (€).
Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιού
χο (Δήμο), το οποίο διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
•Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%.
•Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%.
•Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€.
Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα
(Παράρτημα 1 της παρούσης) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31ηΔεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σεπεριπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δήμων. Ηπαράταση δίνεται με απόφαση τουΥπουργού Εσωτερικών.
4.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρη
ση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων.

Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται) :

Κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει
την απρόσκοπτη πρόσβαση
των μαθητών στον χώρο του σχολείου

Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφά
λειας των μαθητών κατά
την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτο
ι διαγραμμίσεις οδών,
τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάστασ
η προειδοποιητικών
πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων κα
ι πινακίδων σήμανσης.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που αφο
ρούν στη συνολική ενεργειακή
αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, δεν είνα
ι επιλέξιμες οι δαπάνες των δράσεων που
εμπίπτουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχολικών
επιτροπών
.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδου
ς δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας πρόσκλησης.
5.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι υποψήφιοι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υ
πογεγραμμένα από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο Εσωτερικών
στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83
Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με
αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο
του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτ
ική ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος
του Δήμου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό
τεθεί σε λειτουργία.
Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί απο
δοχής της χρηματοδότησης, η
οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την
απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρ
όγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση
του έργου εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα π
ρέπει να δηλώνει στην παραπάνω
απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από
άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την
οικονομική διαφορά που προκύπτει.

Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα
(Παράρτημα 2 της παρούσης).
Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα
ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προ
θεσμίας υποβολής των αιτημάτων
ορίζεται
η 30
η
Μαΐου 2018.
6.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων των Δήμων γίνεται από τη
Διεύθυνση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πλ
ηρότητα και ορθότητα των
δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών
την έκδοση απόφασης ένταξης στο
πρόγραμμα.
7.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έρ
γων, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες
που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεω
ν κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσί
ων συμβάσεων
έργων/προμηθειών/υπηρεσιών του ν.4412/2016, όπως ι
σχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και
πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενο
υ των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη
των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχο
υ.
Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να
ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξ
έλιξης των ενεργειών που αφορούν στην
επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρω
ν και λοιπές δράσεις, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης
στην ως άνω Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δι
καιολογητικά:

Σύμβαση έργου/προμήθειας

Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επι
βλέποντα μηχανικό του έργου
και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο προϊστάμενο της αρμ
όδιας Διεύθυνσης ή σχετικά
τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται

Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του
προγράμματος
Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων συντάσσε
ται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων.
Στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται και από
άλλη πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει
πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙ
ΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματ
οδότησης του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται κα
ι το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής
πινακίδας.
Επίσης επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται
έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη
συμβασιοποίηση των έργων,
διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφασ
η του Υπουργού Εσωτερικών.
8.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην επ
ισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων
& αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων, οι δικαιούχοι π
ροβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος
συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Δι
εύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής
.
Η
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επ
εξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος
διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση
για την επαλήθευση των στοιχείων των
έργων.
Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σ
ύννομη χρήση των πόρων του
προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθ
υνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής ή τα ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις εν
έργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Διεύθυνση Οικον
ομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδει αποφάσεις ανάκτησης α
χρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις
βάρος του Δήμου, που υπογράφονται από τον Υπουργό Ε
σωτερικών.
9.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση.
Για επί μέρους διατάξεις του Προγράμματος, εφόσον α
παιτούνται διευκρινίσεις και
λεπτομέρειες, προσδιορίζονται με απαντήσεις που παρ
έχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής
και Αναπτυξιακής Πολιτικής.
Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργ
είου Εσωτερικών (www.ypes.gr
).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΣΚ
ΟΥΡΛΕΤΗ

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.